خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

دسته بندی : نمونه سوالات
14 views بار


چند مورد از نمونه سوالات سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

✅ در کدام شیوه سازماندهی محتوا ، حقایق و ایده ها به گونه ای تنظیم می شوند که ارائه هر رویدادی قبل از خود معنا پیدا می کند ؟
۱٫ از جزء به کل ۲٫ از مسأله تا کشف
۳٫ توسعه تدریجی محیط اجتماعی ۴٫ توالی زمانی
✅ یکی از جامع ترین طبقه بندی های ارائه شده در زمینه برنامه درسی ، توسط کدام اندیشمند ذیل انجام شده است ؟
۱٫ آیزنر ۲٫ تایلر ۳٫ شورت ۴٫ دال
✅ وقتی دانش آموزان به سطح بالایی از تحقیق می رسند وسعت تلفیق چگونه تغییر می کند؟
۱٫ تغییر نمی یابد ۲٫ تا حدودی ثابت می ماند
۳٫ کمتر می شود ۴٫ بیشتر می شود

✅ در کدام شیوه تلفیق زیر یک موضوع در دروس گوناگون و مرتبط ادغام می شود و هر یک دروس موضوع مورد نظر را از منظر خاص خود بررسی می کنند ؟
۱٫ سازماندهی چند رشته ای ۲٫ سازماندهی فرا رشته ای
۳٫ سازماندهی بین رشته ای ۴٫ موازی سازی رشته ها
✅ چرا دسته بندی موضوعات از ساده و پیچیده امری به شدت مسأله آفرین است ؟
۱٫ زیرا تعریف آنها نزد طراحان برنامه به میزان زیادی متفاوت است
۲٫ زیرا سیاست گذاران برنامه پیرو مکاتب علمی گوناگون است
۳٫ زیرا هنوز ابزارهای علمی تشخیص دقت کافی پیدا نکرده اند
۴٫ زیرا معلَمان با طراحان برنامه هماهنگ نیستند
✅ در کدامیک از شیوه های سازماندهی محتوا ، یادگیرنده از مصادیق مثبت و منفی هر دو اطلاعات کسب می کند؟
۱٫ از کل به جزء ۲٫ از جزء به کل
۳٫ از ساده به مشکل ۴٫ از گذشته به حال

نمونه سوالات سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

دانلود رایگان نمونه سوالات سازمان و مديريت در آموزش و پرورش با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

 

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش ، مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ، مقدمات مدیریت

کد درس :

۱۱۱۲۱۹۰-۱۲۱۱۰۲۱-۱۲۱۱۰۴۳-۱۲۱۱۰۶۰-۱۲۱۱۲۶۷-۱۲۱۱۳۱۵-۱۲۱۱۳۳۰-۱۲۱۱۴۰۳-۱۲۱۱۴۲۸-۱۲۱۱۶۰۹-۱۲۲۰۴۹۶-۱۲۲۵۱۰۲

رشته تحصیلی : آموزش علوم تجربی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی – ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی – ، آموزش و پرورش ابتدایی ، آموزش حرفه و فن ، امور تربیتی ، آموزش ریاضی ، آموزش دینی – عربی ، آموزش زبان انگلیسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات سازمان و مدیریت در آموزش و پرورشلینک منبع

نمونه سوالات اصول برنامه ریزی درسی

دسته بندی : نمونه سوالات
18 views بار


چند مورد از نمونه سوالات اصول برنامه ریزی درسی

✅ When students are concurrently enrolled in both a language class and content class , they are following the …………of content –based instruction .
۱٫ theme- based approach 2. Sheltered instruction
۳٫ adjunct model 4. Task- based language teaching
✅ the desire to lean an L2 of a valued community to communicate with members of the community and sometimes even to become like them is related to …………. Motivation .
۱٫ integrative 2. Instrumental
۳٫ extrinsic 4. Existential
✅ the information structures in working and long – term memory associated with the brain,s information processing system is called ………….competence .
۱٫ linguistic 2. Communicative 3. Strategic 4. Social
✅ which of the following strategy types mentally regulate actions and behaviors ?
۱٫ cognitive 2. Metacognitive 3. Affective 4. Working
✅recent research has shown that the regulation of strategy use may also occur without the learners conscious knowledge . what is this unconsdous knowledge technically called ?
۱٫ unconscious implementation
۲٫ subconscious processing
۳٫ semiconscious cognition
۴٫ automatic processing
✅ the mental activities that human engage in as they progress from developing a conceptual understanding of new information to being able to use this new information effortlessly and automatically in context is called …….. processing .
۱٫ memory 2. Information 3. Metacognitive 4. procedural

نمونه سوالات اصول برنامه ریزی درسی

نمونه سوالات اصول برنامه ریزی درسی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : اصول برنامه ریزی درسی ، مبانی برنامه ریزی درسی

کد درس : ۱۲۱۱۰۴۰-۱۲۱۱۳۲۲-۱۲۱۱۳۹۶-۱۲۲۰۵۱۷-۱۲۲۵۱۰۳-۱۲۱۱۶۱۵

رشته تحصیلی : علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) ، آموزش حرفه و فن ، امور تربیتی ،آموزش دینی – عربی ، آموزش زبان انگلیسی ، علوم تربیتی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات اصول برنامه ریزی درسیلینک منبع

نمونه سوالات روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

دسته بندی : نمونه سوالات
12 views بار


چند مورد از نمونه سوالات روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

✅ کدام یک از مفاهیم اصلی نظریه یادگیری اجتماعی راتر یکی از تعیین کننده های مهم رفتار است؟
۱٫ انتظار ۲٫ توان رفتاری ۳٫ ارزش تقویت ۴٫ موقعیت روان شناختی

✅ کدام گزینه در رابطه با سطح هدف کمینه نادرست می باشد؟
۱٫ راتر معتقد است که سطوح هدف کمینه را می توان با تغییر دادن ارزش های تقویت بالا یا پایین برد.
۲٫ نقطه ای در پیوستار که تقویت مطلوب در آن نقطه به تقویت نامطلوب تبدیل می شود.
۳٫ انتخاب سطح کمینه ی غیرواقع بینانه می تواند زیان آور باشد.
۴٫ سطح هدف کمینه ای که بیش از حد پایین تر از توانایی های ما باشد، ممکن است در ما احساس ناامیدی و روان رنجوری ایجاد کند.

✅ اولین طبقه از نیازهای آدمی از دید راتر کدام است؟
۱٫ حمایت – وابستگی ۲٫ شناختگی – پایگاه ۳٫ استقلال ۴٫ تسلط

✅ بالاترین سطح نیازها در سلسله مراتب نیازهای مازلو مربوط به کدام است؟
۱٫ تعلق ۲٫ امنیت ۳٫ حرمت ۴٫ خودشکوفایی

✅ راتر برای اندازه گیری ارزش تقویت از کدام یک از روش های زیر استفاده کرده است؟
۱٫ آزمون های فرافکن ۲٫ مصاحبه
۳٫ رتبه بندی و انتخاب رفتاری ۴٫ پرسشنامه ی گزارش شخصی

✅کمبود کدام هورمون سبب ایجاد بیماری تتانوس خواهد شد؟
۱٫ تیروکسین ۲٫ پاراتورمون ۳٫ تیروتروپیک ۴٫ انسولین

نمونه سوالات روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

نمونه سوالات روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۰
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : روانشناسی شخصیت ، روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ، شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

کد درس : ۱۲۱۱۴۰۷-۱۲۱۱۵۲۱-۱۲۱۷۰۱۴-۱۲۱۷۲۳۸-۱۲۱۱۶۲۰

رشته تحصیلی : راهنمایی و مشاوره  ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی ، کارشناسی ارشد – مشاوره گرایش – مشاوره خانواده ، علوم تربیتی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)لینک منبع

نمونه سوالات علوم قرآنی ۳

دسته بندی : نمونه سوالات
16 views بار


چند مورد از نمونه سوالات علوم قرآنی ۳

✅ابن جریر طبری قرائت کدامیک از قراء را انکار می کرد.
۱٫ حمزه ۲٫ نافع ۳٫ ابن عامر ۴٫ ابن کثیر

✅ چه کسی قرائتهای هفتگانه قرآن را از سایر قرائتها تمایز داد و آنها را رسمیت داد.
۱٫ زمخشری ۲٫ ابن مجاهد ۳٫ قاسم بن سلام ۴٫ ابو شامه

✅این سخت از کیست “قرآن و قرائت آن، دو حقیقت متغایر و متمایز هستند”.
۱٫ سیوطی ۲٫ زرکشی ۳٫ طبری ۴٫ ابن جزری

✅ حفض فرزند سلیمان و از روایان عاصم چه نسبتی با ایشان داشت.
۱٫ فرزند برادرش بود ۲٫ فرزند همسرش بود
۳٫ خواهر زاده اش بود ۴٫ هیچ نسبتی با او نداشت فقط شاگردش بود

✅ کسائی از قراء سبعه، آزاد شده چه قبیله ای بود و اجدادش از کجا بودند.
۱٫ بنی اسد – ایرانی ۲٫ بنی تمیم- عراقی ۳٫ اهل بصره- حجازی ۴٫ شام- مصری

✅چه کسی در آیه “ان شجره الزقوم طعام الاثیم” برای مردی که در اثر تکرار معنای آن را نمی فهمید، به جای طعام الاثیم، آن را طعام الفاجر قرائت کرد.
۱٫ انس بن مالک ۲٫ ابودرداء ۳٫ ابی بن کعب ۴٫ ابن مسعود

نمونه سوالات علوم قرآنی 3

نمونه سوالات علوم قرآنی ۳ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

 

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : علوم قرآنی ۳

کد درس : ۱۲۲۰۱۸۴

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

نمونه سوالات علوم قرآنی ۳لینک منبع

نمونه سوالات درایه الحدیث پیام نور

دسته بندی : نمونه سوالات
10 views بار


چند مورد از نمونه سوالات درایه الحدیث پیام نور

✅ کدام اصطلاح حدیث مختص به عالمان شیعه است؟
۱٫ حدیث قدسی ۲٫ متواتر ۳٫ مقطوع ۴٫ مضمر

✅ تعریف ذیل مربوط به کدام اصطلاح است؟«هو ما حذف من وسط اسناده واحد أو أکثر».
۱٫ متصل ۲٫ منقطع ۳٫ مرسل ۴٫ معضل

✅ کدام اصطلاح به معنای «سخنی است که به گوینده اش نسبت داده شده است»؟
۱٫ معلق ۲٫ مسند ۳٫ مضمر ۴٫ مرسل

✅روایات کدام کتاب به طور کلی معلق است؟
۱٫ کافی ۲٫ بحار الانوار
۳٫ تفسیر عیاشی ۴٫ تفسیر علی بن ابراهیم قمی

✅عبارت «ما سقط منه الصحابی» با کدام گزینه تناسب دارد؟
۱٫ مرسل به معنای عام ۲٫ مرسل به معنای خاص
۳٫ منقطع ۴٫ متصل

✅ معنای لغوی کدام اصطلاح «درمانده» است؟
۱٫ مسلسل ۲٫ غریب ۳٫ مرسل ۴٫ معضل

نمونه سوالات درایه الحدیث پیام نور

نمونه سوالات درایه الحدیث با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : درایه الحدیث پیام نور

کد درس : ۱۲۲۰۰۹۷_۱۲۲۰۴۸۲

رشته تحصیلی : نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی) ، الهیات (علوم قران و حدیث) ، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث(چند بخشی) ، الهیات – علوم قرآن و حدیث ،

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات درایه الحدیث پیام نورلینک منبع

نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

دسته بندی : نمونه سوالات
14 views بار


چند مورد از نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

✅ کدام گزینه در تفاوت خواب REM و خواب nonREM درست می باشد؟
۱٫ در خواب REM ضربان قلب کاهش میابد.
۲٫ در خواب nonREM حرکات سریع چشم با دوره های ۱۰ الی ۲۰ ثانیه ای ظاهر می شود.
۳٫ در خواب REM مغزی کاملا بیدار در بدنی کم و بیش فلج است.
۴٫ در خواب nonREM میزان سوخت و ساز مغز نسبت به بیداری افزایش می یابد.

✅ کدام مورد جزء داروهای محرک است؟
۱٫ آمفتامین ها ۲٫ هرویین ۳٫ مواد افیونی ۴٫ الکل

✅در تعریف کیمبل ملاک یادگیری کدام است؟
۱٫ تقویت و تجربه ۲٫ تمرین و تکرار ۳٫ تمرین و تجربه ۴٫ تقویت و تغییر

✅در دیدگاه رفتارگرایی، یادگیری تابع کدام اصل است؟
۱٫ تقویت ۲٫ تکرار ۳٫ تداعی ۴٫ تمرین

✅ طبق آزمایشی دریچه ای را مقابل سگی قرار دادند که در آن یک ظرف غذا و یک چراغ قرار دارد و با استفاده از ابزاری میزان ترشح بزاق سگ را اندازه گیری می کنند. آزمایشگر چراغ را روشن می کند و پس از چند ثانیه مقداری گرد گوشت داخل ظرف غذا می ریزد و چراغ را خاموش میکند. ابزار اندازه گیری ترشح زیاد بزاق را ثبت می‌کند. این روش چندین بار تکرار میشود. بعد از آن این آزمایش انجام میشود با این تفاوت که اینبار آزمایشگر فقط چراغ را روشن میکند بدون اینکه گرد گوشت در ظرف غذا بریزد. مشاهده می شود سگ در پاسخ به نور ترشح بزاق زیادی دارد. این نوع آزمایش چه نوع آزمایشی است و (نور) و روشن شدن چراغ چه نقشی دارد؟
۱٫ شرطی سازی کلاسیک- پاسخ شرطی ۲٫ شرطی سازی کلاسیک- محرک شرطی
۳٫ شرطی سازی فعال- پاسخ شرطی ۳٫ شرطی سازی فعال- محرک شرطی

✅کدام حافظه غالبا در مهارتها نمایان می شود؟
۱٫ حافظۀ نا آشکار ۲٫ حافظه آشکار ۳٫ حافظه رویدادی ۴٫ حافظه کوتاه مدت

نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

نمونه سوالات روانشناسی عمومی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات بهمراه پاسخنامه بر روی خرید آنلاین کلیک نمایید

عنوان درس : روانشناسی عمومی ، روانشناسی عمومی ۱ ، مباحث اساسی در روانشناسی ۱

کد درس : ۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۱۷۲۰۸_۱۲۲۰۵۳۴

رشته تحصیلی : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، راهنمایی و مشاوره ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، روانشناسی ، تربیت معلم قرآن کریم

کلمات کلیدی : دانلود نمونه سوالات درس روانشناسي عمومي پیام نور ، نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ با جواب ، دانلود مجموعه سوالات مباحث اساسی در روانشناسی ۱ با پاسخ

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نورلینک منبع

نمونه سوالات روش تحقیق پیام نور

دسته بندی : نمونه سوالات
14 views بار


چند مورد از نمونه سوالات روش تحقیق پیام نور

✅کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای پژوهش بنیادی به شمار نمی آید؟
۱٫ بررسی توانایی بشر در تاثیر گذاردن بر روابط متقابل متغیرها
۲٫ مطالعه همبستگی درونی متغیرها
۳٫ افزایش حیطه فهم و دانش
۴٫ کاربرد علمی

✅در تحقیقات آزمایشی، متغیر مستقل چگونه نامگذاری می گردد؟
۱٫ متغیر پیش فرض ۲٫ متغیر درونداد ۳٫ مقدمه متغیر مستقل ۴٫ نتیجه متغیر مستقل

✅تحقیق کوششی منطم است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند ……….. داده می شود؟
۱٫ متغیر ۲٫ مفهوم ۳٫ سوال ۴٫ فرضیه

✅تحقیق دارای فرایندی رسمی تر و عمیق تر در اجرای روش تحلیل علمی است، این دیدگاه از چه کسی است؟
۱٫ جان بست ۲٫ دیویی ۳٫ کرلینجر ۴٫ تاکمن

✅کدام رابطه به پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری مناسب کمک می کند؟
۱٫ فرضیه و پژوهش ۲٫ روش و طرح ۳٫ پژوهش و نظریه ۴٫ پژوهش و علم

✅در این بخش از بحث و نتایج گزارش تحقیق، برای خلاصه کردن و طبقه بندی داده‌های تجزیه و تحلیل شده اغلب از جدول استفاده می شود؟
۱٫ یافته های پژوهش ۲٫ بحث درباره یافته ها ۳٫ محدودیتها ۴٫ پیشنهادات و کاربرد

نمونه سوالات روش تحقیق پیام نور

نمونه سوالات روش تحقیق پیام نور با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : روش تحقيق ، روش تحقیق در روانشناسی بالینی ، روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی ، روش تحقیق در علوم تربیتی ، روش تحقیق در روانشناسی ، مقدمات روش تحقیق

کد درس :

۱۱۱۲۱۷۷-۱۲۱۱۰۱۹-۱۲۱۱۲۸۶-۱۲۱۱۳۱۷-۱۲۱۱۳۶۶-۱۲۱۱۳۸۲-۱۲۱۱۴۴۱-۱۲۱۷۰۱۱-۱۲۲۰۵۱۰-۱۲۲۰۵۳۹-۱۲۲۵۱۰۱-۱۲۱۷۲۵۴-۱۲۱۷۳۳۳

-۱۲۱۱۶۲۶

رشته تحصیلی : آموزش علوم تجربی ، آموزش زبان فارسی ، آموزش محیط زیست ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) ، علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، آموزش و پرورش ابتدایی ، آموزش حرفه و فن ، راهنمایی و مشاوره ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، امور تربیتی ، آموزش ریاضی ، روانشناسی عمومی ، آموزش دینی – عربی ، تربیت معلم قرآن کریم ، آموزش زبان انگلیسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات روش تحقیق پیام نورلینک منبع

نمونه سوالات فقه اللغه (زبان شناسی عربی)

دسته بندی : نمونه سوالات
13 views بار


چند مورد از نمونه سوالات فقه اللغه (زبان شناسی عربی)

✅لقد عرفت(مدرسه العین) الخلیل بن احمد الفراهیدی ب ……….. .
۱٫ مدرسه القافیه. ۲٫ مدرسه الاساس.
۳٫ مدرسه الالفباء المتعارفه. ۴٫ مدرسه الاصوات.

✅ ما هو الصحیح فی معنی(العجامه)؟
۱٫ کنی و ورّی ۲٫ البهیمه ۳٫ الأخرس ۴٫ ما عجمته و اختبرته

✅ ما هو الخطأ فی اللحن؟
۱٫ ترجیع الصوت ۲٫ اللهجه الخاصه ۳٫ فقه اللغه ۴٫ الفطنه

✅ اول من حاول تغییر النظام الاصواتی الی نظام جدید أسهل منه؟
۱٫ الجوهری ۲٫ ابن فارس ۳٫ الخلیل ۴٫ الزبیدی

✅ یشیر ابن خلدون الی ظاهره جدیده دخلت علم المعجمات و هی عرض الدلالات ………. .
۱٫ الحقیقه ۲٫ الشعریه ۳٫ النثریه ۴٫ المجازیه

✅ اختص ما فیه بیاض من الخیل ب ………..
۱٫ الاصفر ۲٫ الازهر ۳٫ الاشهب ۴٫ الاملح

نمونه سوالات فقه اللغه (زبان شناسی عربی)

دانلود رایگان نمونه سوالات فقه اللغه (زبان شناسی عربی) با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نسوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : فقه اللغه (زبان شناسی عربی)

کد درس : ۱۲۳۰۰۲۸

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عرب

نمونه سوالات فقه اللغه (زبان شناسی عربی)لینک منبع

نمونه سوالات علوم بلاغی ۲ زبان و ادبیات عربی

دسته بندی : نمونه سوالات
12 views بار


چند مورد از نمونه سوالات علوم بلاغی ۲ زبان و ادبیات عربی

✅عیَّن الصَّحیح عن نوع المجاز فی «أحشفاً و سوء کیلۀ»؟
۱٫ المجاز المرسل المرکب ۲٫ المجاز المرسل المفرد بالإستعارۀ التمثیلیّۀ
۳٫ المجاز المرسل المرکب بالإرستعارۀ التمثیلیّۀ ۴٫ المجاز المرسل المفرد

✅عیِّن ما لیس من أرکان الکنایۀ؟
۱٫ المکنی به ۲٫ قرینۀ غیر مانعۀ ۳٫ قرینۀ مانعۀ ۴٫ المکنی عنه

✅ «بیض المطابخ لا تشکو إماءهم / طبخ القدور و لا غسل المنادیل» فی البیت کنایۀ ……
۱٫ عن الصفۀ ۲٫ عن الموصوف
۳٫ عن الصّفۀ ۴٫ عن النسبۀ و الصفۀ معأ

✅ ما الصَّحیح عن علاقۀ المجاز اللغوی فی «رکبت البحر إلی مصر»؟
۱٫ الحالیّۀ ۲٫ المحلیّۀ ۳٫ المکانیّۀ ۴٫ الکلیَّۀ

✅ عیِّن الصَّحیح عن نوع الکنایۀ فی «فلان ملء إهابه الکرم»؟
۱٫ النسبۀ ۲٫ الصفۀ ۳٫ الموصوف ۴٫ الصفۀ و الموصوف معاً

✅إذا کثرت الوسائط بین المکنَّی به و المکنَّی عنه بدون خفاءٍ تسمَّی کنایۀ …… .
۱٫ التعریض ۲٫ التلویح ۳٫ الرّمز ۴٫ الإیماء

نمونه سوالات علوم بلاغی 2 زبان و ادبیات عربی

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم بلاغی ۲ زبان و ادبیات عربی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات تابستان۸۹
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : علوم بلاغی ۲ (بیان) ، علوم بلاغی ۲

کد درس : ۱۲۳۰۱۱۰ – ۱۲۳۰۰۴۳

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عرب

نمونه سوالات علوم بلاغی ۲ زبان و ادبیات عربیلینک منبع

نمونه سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

دسته بندی : نمونه سوالات
14 views بار


چند مورد از نمونه سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

✅کیکاوس بن اسکندر، آموختن کدام یک از مواد برنامه تحصیلات را هم برای توانگران و هم برای عامه مردم از واجبات می شمرد؟
۱٫ پیشه و هنر ۲٫ اخلاق ۳٫ ادب و دانش ۴٫ سوارکاری

✅خواجه نصیرالدین طوسی بهترین وسیله تقویت حافظه را کدامیک از موارد زیر ذکر می کند؟
۱٫ خواندن نماز شب با خشوع ۲٫ همنشینی با پاکان
۳٫ اجتناب از غیبت ۴٫ پرهیزکاری

✅ سازمان پیشنهادی جامی برای آموزش و پرورش کدام است؟
۱٫ مکتب ۲٫ دبستان ۳٫ خانه ۴٫ مسجد

✅به نظر کدام اسلام شناس نامدار آلمانی، اقبال کسی است که یک ارزیابی مجدد از انسان را برپایه های اصولی قرآنی و اندیشه های اسلامی پایه گذاری کرده است؟
۱٫ شیمل ۲٫ گواشون ۳٫ گیوم ۴٫ لوبون

✅طبق نظر اقبال، تنها کسانی در این دنیا موجودیت دارند که قادر باشند جمله ای را بیان کنند؛ این جمله کدام است؟
۱٫ علم، رهایی است ۲٫ من هستم ۳٫ زنده باد آزادی ۴٫ من مسلمانم

✅کدام اندیشمند زیر، متخصص حکمت و فلسفه مشاء بود و به کتب بوعلی سینا تسلط کامل داشت؟
۱٫ اقبال لاهوری ۲٫ شهید مطهری
۳٫ ملا محمد باقر مجلسی ۴٫ ملا احمد نراقی

نمونه سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ، سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

کد درس : ۱۲۱۱۰۲۳_۱۲۱۱۶۱۳_۱۲۲۰۵۳۵

رشته تحصیلی : آموزش حرفه و فن ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) ، تربیت معلم قرآن کریم ، علوم تربیتی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایرانلینک منبع

Page 281 of 533« First...102030...279280281282283...290300310...Last »