خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود نمونه سوالات رشته تحقیقات آموزشی با پاسخنامه تستی و تشریحی پیام نور

دسته بندی : نمونه سوالات
1 views بار


نام درس کد درس نیمسال دانلود آشنایی با کامپیوتر ۱۲۱۱۴۷۵ ۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی آمار توصیفی ۱۲۱۱۴۸۷ ۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۳-۳
۹۴-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی اصول و روش های برنامه ریزی درسی ۱۲۱۱۴۶۹ ۹۵-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی روان شناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۱۲۱۱۴۷۱ ۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی روش تحقیق در علوم تربیتی ۲ ۱۲۱۱۴۷۷ ۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی روش های آماری ۲ ۱۲۱۱۴۷۹ ۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی روش های آماری ۱ ۱۲۱۱۴۷۴ ۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی و تشریحی روش های ارزیابی آموزشی ۱۲۱۱۴۷۲ ۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی روش های تحقیق در علوم تربیتی ۱ ۱۲۱۱۴۷۳ ۹۳-۱
۹۳-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی روش های تدریس پیشرفته ۱۲۱۱۴۸۲ ۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۱۴۷۶ ۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی فرایند برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۴۸۶ ۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی فلسفه آموزش و پرورش ۱۲۱۱۴۷۰ ۹۴-۲
۹۵-۱
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۵-۳ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۱ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی مدیریت فرآیند آموزش ۱۲۱۱۴۸۵ ۹۴-۱
۹۵-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستی مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۱۲۱۱۴۸۴ ۹۶-۲ – با پاسخنامه تستی
۹۷-۱ – با پاسخنامه تستیلینک منبع