خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

کتاب «جابجایی بین المللی دانشجویان در ایران و جهان» منتشر شد

دسته بندی : نمونه سوالات
2 views بار


توسـط برنامـه سیاسـتگـذاری مهاجـرت نخبـگان؛

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – کتاب «جابجایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کرده گان در سطح ایران و جهان» در اردیبهشت ماه سال جاری توسـط برنامـه سیاسـت گـذاری مهاجـرت نخبـگان در پژوهشـکده سیاسـتگذاری علـم، فناوری و صنعت دانشـگاه صنعتی شریـف به چاپ رسید.

ایـن کتاب در تلاش است تا تصویری نسبتا روشـن و بـه روز از آخریـن تحـولات حـوزه جابجایـی بین المللـی دانشــجویان و تحصیل کــردگان ارائــه کند. در بخش اول کتاب، وضعیـت جهانـی تحـرک دانشـجویی به صـورت اجمالـی ترسـیم و سـپس در بخـش دوم وضعیـت و جایـگاه کشـور ایـران در ایـن زمینـه تبییـن شده است.

در بخـش سـوم و پایانـی کتاب نیـز بـه اختصـار سیاسـت ها و برنامه هـای جـذب و نگهداشـت دانشـجویان بین المللـی در کشـورها مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.لینک منبع