خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

دسته بندی : نمونه سوالات
36 views بار


تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

 

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

 

 

مقیاس طول

 

یک متر=۱۰دسیمتر=۱۰۰سانتیمتر=۱۰۰۰میلیمتر

 

ذرع=۱۰۴سانتیمتر

 

دکامتر=۱۰متر=۱۰۰۰سانتیمتر

 

هکتو متر=۱۰دکامتر=۱۰۰متر

 

کیلومتر=۱۰هکتومتر=۱۰۰۰متر

 

سانتیمتر =۱۰میلی متر=یک صدم متر

 

دسیمتر=۱۰۰میلیمتر=۱۰سانتیمتر=یک دهم متر

 

میلیمتر =یک دهم سانتی متر =یک هزارم متر

 

میل جدید جغرافیایی=۷۴۲۰متر

 

میل انگلیسی=۳۶اینچ=۱۴/۹سانتی متر=۸۷۸/۰ ذرع

 

اینچ انگلیسی=۵۴/۲سانتی متر

 

یارد=۹۰سانتیمتر=۳فوت

 

۳فوت=۱یارد=۹۰سانتی متر

 

میل دریایی بین المللی =۰۱/۱۸۵۲متر(یک میل دریایی در یک ساعت برابر یگ گره دریایی سرعت است)

 

یک درجه از خط استوا مساوی با ۱۵میل جغرافیایی و برابر با ۳۰۰/۱۱۱ کیلو متر است.

 

 

مقیاس سطح

 

 

سانتیمتر مربع=۱۰۰میلیمتر مربع

 

دسیمتر مربع=۱۰۰سانتیمتر مربع

 

متر مربع=۱۰۰۰۰سانتیمتر مربع

 

آر=۱۰۰متر مربع

 

جریب=۱۰۰۰ذرع

 

هکتار=۱۰۰آر=۱۰۰۰۰متر مربع

 

کیلومتر مربع=۱۰۰هکتار=۱۰۰۰۰۰۰متر مربع

 

یارد مربع=۸۳۶/۰ متر مربع

 

اینچ مربع=۵۱/۶ سانتیمتر مربع

 

 

مقیاس حجم

 

 

سانتی مترمکعب=۱۰۰۰میلیمترمکعب

 

دسیمتر مکعب=۱۰۰سانتیمتر مکعب=۱۰۰۰۰۰۰میلیمتر مکعب

 

متر مکعب = یک استر= ۱۰۰۰دسیمتر مکعب =۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰میلیمتر مکعب

 

اینچ مکعب = ۳۸۶/۱۶ سانتیمتر مکعب

 

یارد مکعب = ۷۶۴/۰متر مکعب

 

 

حجم مایعات

 

 

سانتی لیتر=۱۰میلی لیتر

 

دسی لیتر =۱۰سانتی لیتر= ۱۰۰میلی لیتر

 

لیتر =۱۰دسی لیتر= ۱۰۰ سانتی لیتر= ۱۰۰۰میلی لیتر

 

دکا لیتر =۱۰لیتر= ۱۰۰دسی لیتر

 

هکتو لیتر= ۱۰ دکا لیتر =۱۰۰ لیتر

 

کیلو لیتر= ۱۰هکتولیتر= ۱۰۰۰لیتر

 

یک بشکه= ۹۱۹/۴ هکتو لیتر

 

یک لیتر معادل با حجم یک کیلوگرم آب خالص در شرایط استاندارد می باشد واین حجم تقریبا معادل ۱۰۰۰ سانتیمترمکعب ویا یک دسی متر مکعب است

 

متر مکعب = ۱۰هکتولیتر =۱۰۰۰ لیتر

 

 

مقیاس وزن

 

 

واحد وزن عبارت از گرم است که معادل با وزن یک سانتیمتر مکعب آب مقطر ۴ درجه سانتیگراد حرارت در خلا می باشد.

 

سانتی گرم =۱۰ میلی گرم

 

دسی گرم = ۱۰ سانتی گرم= ۱۰۰میلی گرم

 

گرم = ۱۰دسی گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم

 

دکا گرم =۱۰ گرم

 

هکتو گرم = ۱۰ دکا گرم=۱۰۰گرم

 

کیلو گرم= ۱۰هکتو گرم = ۱۰۰۰گرم

 

تن= ۱۰۰۰کیلو گرم

 

یک لیتر آب = یک کیلو گرم

 

یک لیور فرانسه = ۵/۴۹۷ گرم = تقریبا نیم کیلو

 

یک پوند انگلیسی = ۱۶ انس انگلیسی = ۶/۴۵۳ گرم

 

هندردویت انگلیسی =۱۱۲ پوند

 

هندردویت آمریکایی = ۱۰۰ پوند

 

 

اوزان و مقیاس ها در ایران

 

 

یک خروار = ۶۴۰۰۰مثقال =۹۶/۲۹۶کیلو گرم =۱۰۰من سقط

 

یک من سقط = ۶۴۰ مثقال =۹۶۹۶/۲ کیلو گرم = ۴ چارک = ۴۰ سیر

 

یک چارک =۱۶۰ مثقال=۴/۷۴۲ گرم = ده سیر

 

یک سیر = ۱۶مثقال = ۲۴/۷۴گرم

 

یک مثقال = ۶۴/۴ گرم =۲۴ نخود

 

یک نخود = ۱۹۳۳/۰ گرم = ۴ گندم

 

یک ری = ۲۵۶۰ مثقال =۸۷۸۴/۱۱کیلو گرم = ۴ من سقط

 

یک من شاهی = ۱۲۸۰مثقال = ۹۳۹۲/۵ کیلو گرم = ۲ من سقط

 

یک پوط = ۳۵۲۰ مثقال = ۳۳۲۸/۱۶ کیلو گرم = ۵/۵ سقط

 

یک قیراط = ۹/۲۰۵ گرم

 

 

مقیاسها و روابط بین آنها

 

 

متر = ۱۰۰ سانتیمتر= ۲۸/۳فوت = ۹۶/۰ذرع

 

کیلو متر= ۱۰۰۰ متر = ۳۲۸۰ فوت = ۹۶۰ ذرع

 

ذرع = ۱۰۴ سانتیمتر = ۱۶ گره = ۳۲ بهر

 

یارد = ۹۱۴/۰ متر =۳۶ اینچ

 

اینچ = ۵۴/۲ سانتیمتر = ۸۳/۰ فوت

 

فوت = ۱۲ اینچ = ۳۰۵/۰ متر

 

فرسنگ = ۶۰۰۰ ذرع = ۶ کیلومتر

 

میل انگلیسی = ۳پا =۳۶ اینچ = ۴/۹۱ سانتی متر

 

هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع = جریب = ۴۷/۲ ایگر

 

ایگر = ۴۰۴/۰ هکتار = ۴۰۴۸ متر مربع

 

لیتر = ۱۰۰۰ سانتیمتر مکعب = یک کیلو گرم آب

 

گرم =۴۳/۱۵ گرین = تقریبا ۵ نخود

 

کیلو گرم = ۱۰۰۰ گرم = ۲/۲ پوند = تقریبا یک سو م من تبریز

 

من شیراز= ۷۲۰مثقال = ۴۵ سیر

 

 
لینک منبع