خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات آرماتوربندی درجه ۳ فنی حرفه ای

دسته بندی : نمونه سوالات
44 views بارنمونه سوالات آرماتوربندی درجه ۳ فنی حرفه ای دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات آرماتوربندی آزمون ادواری فنی حرفه ای با جواب به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

توضیحات کامل نمونه سوالات آرماتوربندی درجه ۳ فنی حرفه ای

عنـوان رشته :کارگر عمومی آرماتوربندی درجه ۳

کد استاندارد:۵۲/۳۴/۳/۱/۱-۹

مجموعه سوالات نظری (۵ دوره):

pdf اول :شامل ۳۰ عدد سوال آزمون قالب بندی درجه ۳ به همراه پاسخنامه تستی و از سری سولاات فنی و حرفه ای (۱ دوره)

pdf دوم :شامل ۴۰ عدد سوال آزمون قالب بندی درجه ۳ به همراه پاسخنامه تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای (۱ دوره)

pdf سوم :شامل ۳۰ عدد سوال آزمون قالب بندی درجه ۳ به همراه پاسخنامه تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای (۱ دوره)

pdf چهارم :شامل ۲۵ عدد سوال آزمون قالب بندی درجه ۳ به همراه پاسخنامه تستی و از سری سوالات فنی و حرفه ای (۱ دوره)

pdf پنجم :شامل ۱۴ عدد سوال تشریحی و از سری سوالات فنی و حرفه ای (۱ دوره)

سوالات عملی:(۱ دوره)

سوالات عملی مخصوص داوطلبانی که در مرحله اول آزمون های فنی و حرفه ای نمره قبولی کسب کرده اند

نمونه سوالات آرماتوربندی درجه ۳ با جواب

نمونه سوالات آرماتوربندی درجه 3 فنی حرفه ای

چند مورد از نمونه سوالات آرماتوربندی درجه ۳

 

کدامیک جز مشخصات عمومی یک کارگر آرماتور بند نمی باشد ؟
الف- بتن ریزی ب- شناخت مصالح ج- بارگیری آرماتورها د- قطع و خم آرماتورها

کدامیک جز تواناییهای شغلی یک کارگر عمومی آرماتور بند نمی باشد ؟
الف- توانایی شناخت مصالح ب- توانایی بارگیری آرماتورها
ج- توانایی انجام جوشکاری ها د- توانایی نگهداری از آرماتورها

کدامیک از موارد زیر جز تجهیرات استاندارد مورد شناخت یک کارگر آرماتور بند نمی باشد ؟
الف- انبر آرماتوربندی ب- قیچی آرماتور بندی ج- بولتاور قطرهای مختلف د- آچار خم کن

ک کارگر آرماتور بند بایستی با کدامیک از تجهیزا ت زیر آشنایی داشته باشد ؟
الف- خوک های زیر پایی ب- بالا برهای برقی
ج- قرقره های دستی د- تمام موارد

کدامیک جر آگاهیهای یک کارگر عمومی آرماتور بند در موارد ایمنی نمی باشد ؟
الف- آشنایی با آتش سوزی و علل آن ب- آشنایی با وسایل ایمنی
ج- آشنایی کامل با کمکهای اولیه د- آشنایی موارد بهداشتی حین کار

کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟
الف- میلگردهای داخل بتن را می توان خم کرد
ب- میلگردهای خم شده داخل بتن را می توان باز کرد
ج- خم کردن میلگردهای داخل بتن به هیچ وجه مجاز نیست
د- موارد الف و ب

نحوه انبار کردن میلگردها چگونه است؟

الف-میلگردهای طویل در پایین و کوتاه در بالا   ب-میلگردهای آجدار و ساده با هم

ج-بستگی به طول و نمره ندادر   د-میلگردهای هم نمره و هم طول را با یکدیگر

وظیفه آرماتور در بتن چیست؟

الف-تحمل فشار  ب-تحمل کشش   ج-تحمل پیچش   د-الف و ج

در مورد وصله کردن میلگردها کدام نکته صحیح است؟

الف-تعداد وصله ها بحداقل ممکن باشد  ب-در مقاطعی که کمترین تنش را دارند اجرا شوند

ج-از تمرکز تمامی وصله ها در یک مقطع خودداری شود  د-هر سه مورد

چه عواملی در انبار کردن میلگردها مورد نظر است؟

الف-آسانی تشخصی میلگردها از هم  ب-جلوگیری از کج شدن میلگردها

ج-جلوگیری از خورده شدن میلگردها   د-هر سه مورد

برای جلوگیری از زنگ زدن میلگرد داخل بتن از ……………… استفاده می شود.

الف-ضد رنگ   ب-پوشش بتن   ج-رنگ روغنی   د-قیر

میلگرد بولت در کدام قسمت بکار می رود؟

الف-اتصال صفحه ستون بفونداسیون   ب- اتصال ستون بفونداسیون  ج- ریشه انتظار در اتصال ستون طبقات  د- ۲ و ۳

مقاومت فشاری و کششی کدام نوع میلگرد بیشتر است؟

الف-ساده   ب-آجدار  ج-تور استیل   د-فی تور

جهت دانلود نمونه سوالات آرماتوربندی درجه ۳ فنی حرفه ای از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع