خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی

دسته بندی : نمونه سوالات
37 views باردانلود نمونه سوالات و تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی در قالب pdf با کیفیت بسیار خوب به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت خاکی

چند مورد از تست های کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی

کدام یک از گزینه های زیر در تحقیقات نادرست است؟

الف) تحقیق همبستگی بیان گر رابطه علت و معلول است.

ب) از جمله نقاط ضعف مطالعات میدانی غیر آزمایشی بودن آنهاست.

ج) از جمله معایب پانل بازاریابی نمونه مساعد است.

د) الف و ج

کدام یک از انواع طرح های آزمایشی در تحقیقات ضعیف ترین می باشد؟

الف) مقدماتی  ب) مورد کاوی تک ضربه ای   ج) نیمه تجربی  د) مقایسه گروه ایستا

در مثال مطالعه برای تعیین رابطه بین امتیازان حاصله در الگوی انگیزشی و نتایج ارزیابی عملکرد کارمند مناسب ترین روش تحقیق کدام است؟

الف) علی – تطبیقی  ب)تجربی  ج)همبستگی   د)مورد کاوی تک ضربه ای

دیدگاه سلسه مراتب پرده های معرفت شناختی در روش های علمی تحقیق توسط کدام محقق ارائه گردید؟

الف) چالز پرو   ب)تامپسون   ج) گاستون باشلار  د)فیدلر

به کارگیری ابزارهای جمع آوری داده در کدام یک از مراحل روش علمی تحقیق مطابق با دیدگاه گاستون باشلار قرار دارد؟

الف)گسستن   ب)مقایسه  ج)ساختن  د)مشخص کردن رویه ها

در تحقیقات علمی هرگاه رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود آن متغیر سوم در واقع نقش …………. را ایفا می کند؟

الف)تعدیل گری  ب)مداخله گری  ج)کنترل گری   د) روایی

در مثال کارایی سازمانی مدیران بستگی به سبک مدیریت و میزان تجربه کاری آنها دارد. متغیر تجربه کاری مدیران چه نوع متغیری می باشد؟

الف) مستقل  ب)وابسته  ج)تعدیل گر   د)کنترل

کدام یک از انواع فرضیه ها در تحقیقات علمی در قالب فرضیه های آماری قابل بیان نیستند؟

الف)مقایسه ای   ب)رابطه ای   ج)توصیفی   د)علی

مثال بیش از ۷۰ درصد پژوهشگران مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت از کار خود رضایت ندارند بیانگر فرضیه سازی ……… در تحقیقات علمی است.

الف)مقایسه ای   ب)علی   ج)استنباطی   د)توصیفی

محاسبه فراوانی میانه و میانگین جامعه در کدام یک از سطوح اندازه گیری در تحقیقات بکار می رود؟

الف)اسمی   ب)فاصله ای   ج)تربیتی   د)مقوله ای

کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات مقایس ترستون در تحقیقات علمی نمی باشد؟

الف)داوران متعددی می طلبد   ب)دستور العمل ها و کاربرد آنها باید دقیقا فهمیده شوند.

ج)بکارگیری آن آسان است.    د)الف و ب

جهت دانلود تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

سوالات دوم ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

دسته بندی : نمونه سوالات
42 views بار


سوالات دوم ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

 

Fill- 1در نرمافزار  snagitیک ناحیه بسته را با یک رنگ پر میکند درست

 ۲-ا ………. معیاری است برای که نسبت روشن‌ترین به تاریک ترین نقطه در صفحه نمایش را بیان می‌کند کنتراست

 ۳-از معایب وایت برد هوشمند در کلاس، نیاز به یادداشت برداری مطالب درسی بوسیله دانش اموزان است غلط

 ۴-استفاده از برد هوشمند در کلاس درس باعث کاهش انگیزه در یادگیری دانشآموزان میشود غلط

 ۵-اشیا واقعی جز کدامیک از رسانه های آموزشی به حساب می آیند؟ چند حسی

 ۶-اشیاء واقعی جزء کدامیک از رسانه های آموزشی به حساب می آیند چند حسی

 ۷-با استفاده از رسانه های شنیداری در کلاس درس ، انتظار می رود فراگیران تقریبا  ۲۰درصد مطالب آموزش داده شده توسط معلم را

 ۸-با نصب نرمافزار  ،swish maxبرنامهی مبدل فایلهای  mp3را میتوان نصب کرد صحیح

 ۹-برا اساس گفته مارک پرنسکی کدام یک از موارد زیر عامل اصلی عدم تناسبسیستم آموزشی کنونی با نیاز مندی های فراگیران است تفاوت نسل معامین و دانش آموزان

 ۱۰براساس گفته مارک پرنسکی می توان نتیجه گرفت : “مشکل نظام آموزش تفاوت نسل معلمین و دانش آموزان است صحیح

 ۱۱برای استفاده از وایت برد هوشمند در کلاس و ضبط مطالب درسی ، نیاز به نصب درایو دستگاه در کامپیوتر است صحیح

 ۱۲برای کاهش حجم انیمیشن تولید شده با نرم افزار  Swish maxباید مقدار Frame rateرا تغییر داد صحیح

 ۱۳بیشتر بنرهای تبلیغاتی تولید شده با نرم افزار  swish maxدارای کدام فرمت هستند؟ SWF

 ۱۴تفکیک پذیری” بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پروژکتور بر روی پرده نمایش است غلط

 ۱۵حالت  Keystoneیا ذوزنقه ای شکل تصویر زمانی رخ می دهد که زاویه دستگاه با پرده نمایش عمود باشد غلط

 ۱۶د نرم افزار snagitنمی توان تصاویر را به  clipboardو  wordارسال کرد. غلط

 ۱۷در  swish maxبه هر یک از سلول های مستطیل شکل موجود در نوار …………. time lineگفته می شود Frame

 ۱۸در بخش  Libraryنرم افزار  snagitمی توان علاوه بر جستجو فایل ها را مرتب کرد صحیح

 ۱۹در فرمان  Save Asنرم افزار  Snagitبا کدام گزینه میتوان کیفیت تصویر را افزایش داد Quality

 ۲۰در محیط هایی با روشنایی زیاد ، ویدیو پرژکتور با قدرت روشنایی بالا مناسب است صحیح

 ۲۱در مدارسی که آموزش به وسیله وایت برد هوشمند صورت می گیرد ، مدیریت و کنترل کلاس به وسیله معلم دشوار تر است غلط

 ۲۲در نرم افزار  Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است One off

 ۲۳در نرم افزار  Swish maxاگر به شکلی که افکت  Moveدارد بخواهیم چرخش اضافه کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم X angle

 ۲۴در نرم افزار  Swish maxاگر صفحه طراحی انیمیشن را بزرگتر کنیم ، با تنظیم کدام گزینه می توانیم صفحه طراحی را کامل ببینیم استفاده از منوی View

 ۲۵در نرم افزار  swish maxبرای درج عکس از کدام ابزار استفاده می شود Import image

 ۲۶در نرم افزار  Swish maxبرای نصب نرم افزار بدون محدودیت زمانی باید فایل  Crackرا در محل نصب نرم افزار کپی کرد صحیح ۲۷در نرم افزار  Swish maxپروژه با کدام پسوند ذخیره می شود Swi

 ۲۸در نرم افزار  Swish maxکاربرد ابزار  Alphaچیست محو کردن متن و شکل

 ۲۹در نرم افزار  Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت  Moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم Xscale

 ۳۰در نرم افزار  Swish maxگزینه  Xangleاز سربرگ  Effectچه کاری انجام میدهد چرخش شکل

 ۳۱در نرم افزار  Swish maxگزینه  Xscaleاز سربرگ  Effectچه کاری انجام میدهد بزرگ و کوچک کردن شکل

 ۳۲در نرم افزار  ……………… ،Swish maxتصاویر ثابتی هستند که پشت سر هم قرار می گیرند تا یک انیمیشن تولید شود فریم ها

 ۳۳در نرم افزار  Swish max، Core Effectشامل جلوه هایی است که در محدوده مرکز تصویر یا متن اجرا خواهند شد صحیح

 ۳۴در نرم افزار  ،Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود Selection tool

 ۳۵در نرم افزار  ،Swish maxبرای تعیین میزان شفافیت متن کدام گزینه به کار برده می شود Alpha

 ۳۶در نرم افزار  ،Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم Compress swf file

 ۳۷در نرم افزار  ،Swish maxکدام ابزار برای به حرکت در آوردن اشیا در مسیدر های دلخواه کاربرد دارد Motion path

 ۳۸در نرم افزار Swish maxاگر برای میزان چرخش شکل عدد  ۷۲۰را وارد نماییم …………… شکل دو تا چرخش خواهد داشت

 ۳۹در نرم افزار Swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده  Flash playerاز کدام کلید های صفحه کلید استفاده می شود CTRL+ T

 ۴۰در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بدون وقفه موزیک در آلبوم دیجیتال کدام گزینه انتخاب می شود Convert to movie clip

 ۴۱در نرم افزار Swish maxبرای افزودن جلوه های هنری به تصاویر و متن از ابزار  effectاستفاده می شود . صحیح

 ۴۲در نرم افزار Swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده می شود Control

 ۴۳در نرم افزار Swish maxبرای تغییر رنگ پس زمینه صفحه طراحی از کدام گزینه استفاده می شود Background Tint

 ۴۴در نرم افزار Swish maxبرای تغییر هم اندازه طول و عرض شکل به طور مساوی باید …. تیک  Y=Xرا بگذاریم

 ۴۵در نرم افزار Swish maxبرای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر هنگام کوچک یا بزرگ کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم Shift

 ۴۶در نرم افزار Swish maxکدامیک از مجموعه افکت های زیر برای ورود یک متن یا تصویر استفاده می شود Appear into position

 ۴۷در نرم افزار  Snag itبا  Watermarkمی توان لوگوی خاصی را به تصویر اضافه کرد صحیح

 ۴۸در نرم افزار  Snag itبا انتخاب گزینه  Show adwancetypeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان در قسمت  save as typeنمایش داد صحیح

 ۴۹در نرم افزار  Snag itزمان تاخیر برای تصویربرداری از منوهاقابل افزایش نیست غلط

۵۰

در نرم افزار  Snagitهنگام جستجو نمی توانیم از  Flagsاستفاده کنیم غلط

 ۵۱در نرم افزار  ، Snagitبا کدام گزینه می توان از صفحه دسکتاپ عکس گرفت New Capture

 ۵۲در نرم افزار  ، Snagitبا کدام گزینه می توانیم تصویر را به صورت افقی و عمودی بچرخانیم Rotate – Flip 53در نرم افزار  ، Snagitفایده  Tagها ، سرعت بخشیدن به جستجو است صحیح

 ۵۴در نرم افزار  ، Snagitنمی توان یک کپی از مسیر فایل را در حافظه  Clipboardداشت غلط

۵۵

در نرم افزار  Snagitاز کدام گزینه برای تغییر طول و عرض می توان استفاده کرد New Image

 ۵۶در نرم افزار  Snagitبا  Watermarkمی توان الگوی خاصی را به تصویر اضافه کرد صحیح

۵۷

در نرم افزار  snagitبا انتخاب گزینه  show advanced typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان انتخاب نمود. صحیح

 ۵۸در نرم افزار  Snagitبا کدام ابزار می توان نمونه های گرافیکی کوچک مثل اعداد و حروف یا الگو های آماده ، نمادهای آماده کرسر ویندوز و دکمه های آماده را به تصویر اضافه نمود Stamp

۵۹

در نرم افزار  Snagitبرای جستجو یک فایل از کدام گزینه استفاده میشود Search

 ۶۰در نرم افزار  Snagitبرای نمایش جزییات تصویر از کدام گزینه استفاده میشود Detail View

 ۶۱در نرم افزار  Snagitپنجره  Capture Windowمی تواند به دلخواه کاربر در یکی از چهار طرف صفحه دسکتاپ قرار گیرد صحیح

 ۶۲در نرم افزار  Snagitزمان پیش فرض گزینه  Delayed Menu Captureچقدر است  ۵ثانیه

 ۶۳در نرم افزار  Snagitسازگاری کامل با ویندوز های  ۶۴بیتی دارد صحیح

 ۶۴در نرم افزار  Snagitکار  Eraserچیست پاک کردن یک ناحیه خاص

 ۶۵در نرم افزار  Snagitکدام گزینه شکل آماده شبیه حباب مسطتیل و ……….. برای افزودن یک پیام یا متن در اختیار ما قرار می دهد Callout

 ۶۶در نرم افزار  Snagitکربرد  Delayed Menu Captureچیست ایجاد یک زمان یا فرصت تا منوهای نرم افزار ما فعال بماند و بست

 ۶۷در نرم افزار  Snagitگزینه  Cropاز منوی  Imageبر روی چه شکلی تاثیر گذار است مستطیل

 ۶۸در نرم افزار  Snagitنمی توان تصویر را به  Clipboardو  Wordارسال کرد غلط

 ۶۹در نرم افزار  snagitنمی توان تصویر را مستقیما به  wordمنتقل کرد. غلط

۷۰

در نرم افزار  Snagitنمی توان رنگ مورد نظر را از یک قسمت تصویرانتخاب نمود غلط

 ۷۱در نرم افزار  Snagitنواحی انتخاب شده به چه شکلی را می توان  Cropکرد نواحی انتخاب شده با شکل مستطیل را می توان  Cropکرد

 ۷۲در نرم افزار  snagitابزارTrimباعث حذف خودکار حاشیه تصویر می شود صحیح

 ۷۳در نرم افزار  Snagitامکان قرار دادن افکت بر روی تصویر وجود ندارد غلط

 ۷۴در نرم افزار  snagitبا انتخاب گزینه  copy to clipboardمسیر فایل در حافظه موقت ذخیره می شود صحیح

۷۵

در نرم افزار  snagitبرای نمایش جزییات تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟ Detail view

 ۷۶در نرم افزار  snagitپسوند  sngفرمت اصلی ذخیره سازی می باشد. غلط

۷۷

در نرم افزار  Snagitدر قسمت  Libraryبرای نمایش تصویر به همراه نام ونوعش از کدام گزینه استفاده میشود Thumbnails

 ۷۸در نرم افزار  snagitذخیره فیلم با فرمت  AVIو  PPTانجام میشود غلط۷۹

در نرم افزار  Snagitابزار ……… باعث حذف خودکارحاشیه تصاویر می شود Trim

 ۸۰در نرم افزار  Snagitامکان ذخیره کردن فیلم با فرمت swfرا ندارد غلط

 ۸۱در نرم افزار  snagitبا ابزار  Selectمیتوان فقط یک ناحیه به شکل مستطیل انتخاب کرد غلط

 ۸۲در نرم افزار  snagitبا ابزار  shapeچه چیزی را می توان به تصویر خود اضافه نمود؟ اشکال هندسی

 ۸۳در نرم افزار  snagitبا انتخاب گزینه  show advance typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان  save as typeنمایش داد صحیح

 ۸۴در نرم افزار  snagitبا کدام ابزار می توان نمونه های گرافیکی کوچک مثل اعداد و حروف یا الگوهای اماده کرسر ویندوز و دکمه های اماده را به تصویر اضافه نمود stamp

 ۸۵در نرم افزار  Snagitبا کدام دکمه فیلم برداری از صفحه اغاز می شود Shift+F9

 ۸۶در نرم افزار  snagitذخیره تصاویر با فرمت های ,PDF,GIF,BMP,PNG,TIFوJPGصورت می گیرد صحیح

 ۸۷در نرم افزار  snagitذخیره فیلم فقط با فرمت  AVIو  PPTانجام می شود غلط

 ۸۸در نرم افزار  Snagitزمان پیش فرض گزینه Delayed Meno Captureچقدر است ۵ثانیه

 ۸۹در نرم افزار  snagitکادر دور تصویر را با  borderمی توان تعیین کرد صحیح

۹۰

در نرم افزار  snagitکدام گزینه اشکال آماده شبیه حباب و مستطیل و… برای افزودن یک پیام متن در اختیار ما قرار میدهد؟ Callout

 ۹۱در نرم افزار  snagitکدام گزینه تصویر مارا شطرنجی میکند؟ pixceleate

 ۹۲در نرم افزار  snagitگزینهی  manage profileمدیریت و ویرایش پروفایل را برای شما فراهم می کند؟ صحیح

 ۹۳در نرم افزار  Snagitنمی توان تصاویر را به clip boardوwordارسال کرد غلط

 ۹۴در نرم افزار  snagitنمیتوان رنگ مورد نظر را از یک قسمت تصویر انتخاب نمود غلط

۹۵

در نرم افزار  snagitنواحی انتخاب شده به چه شکلی را میتوان  cropکرد؟ نواحی مستطیل

 ۹۶در نرم افزار  snagitهنگام جستجو نمیتوانیم از  Flagsاستفاده کنیم غلط

۹۷

در نرم افزار  ،snagitابزار  trimباعث حذف خودکار حاشیه تصاویر می شود. صحیح

 ۹۸در نرم افزار  ،snagitبرای اجرای بی وقفه موزیک در یک آلبوم دیجیتال باید آن را به یگ movie clipتبدیل کنیم. صحیح

۹۹

در نرم افزار  ،snagitبه وسیله ی کدام گزینه میتوانیم تصویر را به دوقسمت تفکیک کرد Cut out

 ۱۰۰در نرم افزار  ،snagitزمان پیش فرض گزینه  Delayed Menu Captureچقدر است؟  ۵ثانیه

 ۱۰۱در نرم افزار Snagitباابزار shapeچه چیزی را می توان به تصویرخود اضافه نمود اشکال هندسی

 ۱۰۲در نرم افزار Snagitبه وسیله ی کدام گزینه می توان تصویر را به دوقسمت تفکیک کرد Cut out

 ۱۰۳در نرم افزار snagitکارeraserچیست پاک کردن یک ناحیه خاص

 ۱۰۴در نرم افزار Snagitگزینه Export to my placesفایل های تصویری را به بیرون از سیستم از طریق شبکه واینتر نت انتقال می دهد صحیح

 ۱۰۵در نرم افزار Snagitگزینه یShow advance typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان در قسمت Save as typeنمایش داد صحیح

 ۱۰۶در نرم افزار snagitنحوه نمایش لیست فایل ها در پنجره libraryبه دو صورت detailsوthumbnailsاست صحیح

 ۱۰۷در نرم افزار Snagitنمی توان یک تصویر را با یک نرم افزار دیگربه اشتراک گذاشت غلط

 ۱۰۸در نرم افزار SWISH MAXکدام یک از افکت های زیر برای ورود یک متن یا تصویر استفاده می شود ؟ Appear into position

 ۱۰۹در نرم افزار  swish maxبرایتغییر رنگ درون شکل ها از کدام گزینه استفاده می شود ؟ Fill color

 ۱۱۰در نرم افزار  Swish maxاز پروزه ها فقط خروجی swfگرفته می شود غلط ۱۱۱در نرم افزار  Swish maxافکت Fadeچه کاربردی دارد برای محو کردن یا از محو خارج کردن متن یا تصویر

 ۱۱۲در نرم افزار  swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت  moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم؟ xscale

 ۱۱۳در نرم افزار  Swish maxبرای اجرای البوم یا انیمیشن تولید شده در flash playerازکدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود Ctrl+T

 ۱۱۴در نرم افزار  swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده در  flash playerاز کدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود؟ ctrl + T

 ۱۱۵در نرم افزار  Swish maxبرای از بین بردن خطوط دور شکل ها کدام گزینه انتخاب می شود Stroke style

 ۱۱۶در نرم افزار  swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار استفاده شود؟ Selection tool

 ۱۱۷در نرم افزار  swish maxبرای ایجاد یک فایل خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟ Blank movie

 ۱۱۸در نرم افزار  swish maxبرای باز کردن فایل تولید شده قبلی از کدام گزینه استفاده می شود؟ open movie

 ۱۱۹در نرم افزار  swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده میشود؟ file

 ۱۲۰در نرم افزار  swish maxبرای تغییر شفافیت شکل در حال حرکت از کدام گزینه استفاده می شود؟ alpha

 ۱۲۱در نرم افزار  Swish maxبرای تغییر میزان شفافیت شکل در حال حرکت از کدام گزینه استفاده می کنیم alpha

 ۱۲۲در نرم افزار  swish maxبرای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم؟ shift

 ۱۲۳در نرم افزار  swish maxبرای کم کردن فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه را کاهش داد؟ frame rate

 ۱۲۴در نرم افزار  swish maxبرای گرفتن خروجی کدام گزینه انتخاب میشود؟ Export

 ۱۲۵در نرم افزار  Swish maxبرای وارد کردن شی های مختلف به صفحه طراحی از کدام نوار استفاده می شود نوارinsert

 ۱۲۶در نرم افزار  swish maxکادر محاوره  movie propertiesفقط برای تعیین اندازه حجم فایل کاربرد دارد غلط

 ۱۲۷در نرم افزار  Swish maxکدام یک از مجموعه افکت های زیربرای خروج یا محو شدن یک متن یا تصویر استفاده می شود Disappear from position

 ۱۲۸در نرم افزار  swish maxکدامیک از مجوعه افکتهای زیر برای خروج یا محو شدن یک کتن یا تصویر استفاده میشود؟ Disappear from position

 ۱۲۹در نرم افزار  Swish maxلایه صوتی اضافه شده قابلیت افزودن افکت را ندارد صحیح

 ۱۳۰در نرم افزار  swish maxو تنظیمات افکت گزینه offsetچه کاربردی روی متن دارد  -۱تعیین میزان شفافیت حروف

 ۱۳۱در نرم افزار  ،swish maxافکت  Fade outفقط برای متن ها مناسب است غلط

 ۱۳۲در نرم افزار  ،swish maxبرای ازبین بردن خطوط دور شکل ها کدام گزینه انتخاب می شود؟ stroke style

 ۱۳۳در نرم افزار  ،swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده، باید از کدام ابزار درون جعبه استفاده شود؟ selection tool

 ۱۳۴در نرم افزار  ،swish maxبرای وارد کردن شی های مختلف به صفحه طراحی از کدام نوار استفاد می شود؟ نوار insert

 ۱۳۵در نرم افزار  ،Swish Maxفایل صوتی باید در اولین لایه و فریم اضافه گردد درست

 ۱۳۶در نرم افزار  ،Swish Maxگزینه  Xscaleاز سربرگ  Effectچه کاری انجام میدهد بزرگ و کوچک کردن

 ۱۳۷در نرم افزار Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است One off

 ۱۳۸در نرم افزار Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت  moveدارد را بزرگتر یا کوچکترکنیم کدام گزینه تغییر را استفاده می کنیم xscale

 ۱۳۹در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بی وقفه موزیک در یک البوم دیجیتال باید آن را به یک  move clipتبدیل کنیم صحیح

 ۱۴۰در نرم افزار Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود selection tool

 ۱۴۱در نرم افزار Swish maxبرای ثابت نگهداشتن تناسب طول وعرض تصویر هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم shift

 ۱۴۲در نرم افزار Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم Compress swf file

 ۱۴۳در نرم افزار swish maxگزینه  Xscaleاز سربرگ effectچه کاری انجام می دهد بزرک و کوچک کردن شکل

 ۱۴۴در نرم افزار Swish maxهر چه تعدادفریم هایی که در ثانیه اجرا می شوند بیشتر باشد……. سرعت اجرای فیلم بیشتر است ۱۴۵در نرم افزار swish maxبرای ایجاد یک پروژه جدید از کدام گزینه استفاده می شود new project

 ۱۴۶در نرمافزار  snagitافزایش زمان تاخیر از کدام قسمت صورت می گیرد manage profile

 ۱۴۷در نرمافزار  ،snagitابزار  lineبرای رسم خط استفاده میشود صحیح

 ۱۴۸در نرمافزار  snagitافراد حرفهای  qualityیا کیفیت تصاویر را روی چه عددی تنظیم میکنند. ۹۹

 ۱۴۹در نرمافزار  ،swish maxاگر بخواهیم شکل ما  ۳۶۰درجه در جهت عقربههای ساعت چرخش داشته باشد، کدم گزینه از منوی  x angleرا انتخاب میکنیم؟ Rotate CW by

 ۱۵۰در نرمافزار  ،swish maxکد  placeباعث شروع نمایش تصویر از فریم مورد نظر میشود. صحیح

 ۱۵۱درSwish maxبه هریک از سلول های مستطیل شکل موجود در نوار  ……………. timelineگفته می شود Frame

 ۱۵۲درنرم افزار Snagitذخیره فیلم فقط با فرمت  AVIوpptانجام می شود غلط

 ۱۵۳درنرم افزار  Swish Maxبرای کم کردن حجم فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه را کاهش داد فریم ریت

 ۱۵۴درنرم افزار  Swish Maxبرای مدیریت و کنترل پخش فایل های انیمیشن از کدام نوار استفاده می شود control

 ۱۵۵درنرم افزار  Swish Maxفقط فرمتهای صوتی Mp3و Wmaقابل افزودن هستند صحیح

 ۱۵۶دیتا پروژکتور دستگاهی برای نمایش تصاویر کامپیوتر ودستگاه ویدئو در ابعاد بزرگ است صحیح

 ۱۵۷دیتا پروژکتور دستگاهی برای نمایش تصاویر کامپیوتر و دستگاه ویدئو در ابعاد بزرگ است صحیح

 ۱۵۸رسانه های اموزشی که در نوک مخروط ادگار دیل قرار می گیرند شامل: رسانه اموزشی دیداری ونوشتاری

 ۱۵۹زمان جستجو در  snagitبرای یافتن لیست تصاویری که در هفته گذشته ایجاد یا ویرایش کرده ایم از کدام گزینه باید استفاده کرد؟ last week

 ۱۶۰زمان جستجو درد  Snag itبرای یافتن لیست تصاویری که در هفته گذشته ایجاد یا ویرایش کرده ایم از کدام گزینه باید استفاده کرد last week

 ۱۶۱سهم بقیه حواس بجز بینایی در یادگیری انسان چند درصد است  ۲۵درصد

 ۱۶۲سهم بقیه حواس بجز بینایی در یادگیری انسان چند درصد است؟ ۰.۲۵

 ۱۶۳شدت روشنایی بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پرژکتور بر روی پرده نمایش است صحیح

 ۱۶۴شفافیت تصویر ، نسبت سفید ترین به سیاه ترین نقطه در صفحه نمایش است صحیح

 ۱۶۵قدت تفکیک پذیری بیان کننده قدت تابش نور دستگاه دیتا پوژکتور بر روی پرده نمایش است. غلط

 ۱۶۶قدرت تفکیک پذیری بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پروژکتوربرروی پرده نمایش است صحیح

 ۱۶۷قدرت روشنایی معیاری است برای سنجش وضوح رنگها و تصاویر غلط

 ۱۶۸قسمت اعظم یادگیری انسان از طریق کدام حس انجام می گیرد؟ بینایی

 ۱۶۹کدام حس بعد از بینایی ، سهم بیشتری در یادگیری انسان دارد؟ شنوایی

 ۱۷۰کدام گزینه در رابطه با رسانه های آموزشی صحیح نیست رسانه آموزشی صرفا”جنبه ابزاری دارد

 ۱۷۱کدام یک از موارد زیرجزءویژگی های منحصر بفرد دانش آموزان امروز ی نیست علاقمند به یادگیری انفرادی هستند

 ۱۷۲کدامیک از مارد زیر جزء ویژگی های منحصر به فرد دانش آموزان امروزی نیست علاقه مند به یادگیری انفرادی هستند

 ۱۷۳کدامیک از موارد زیر از نوع رسانه های دیداری – نوشتاری به حساب می آید کتاب های درسی

 ۱۷۴کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای دانش آموزان امروزی نیست علاقه مند به یادگیری افرادی هستند

 ۱۷۵کدامیک از نسلهای زیر  millenniumنیز می نامند؟ Y

 ۱۷۶کنتراست معیاری است برای سنجش وضوح رنگ ها و تصاویر غلط

 ۱۷۷مطالب نوشته شده بر روی وایت برد هوشمند را می توان بصورت فایل در کامپیوتر ذخیره کرد صحیح

 ۱۷۸منظور از کالیبره کردن افزایش دقت دستگاه وایت برد هوشمند است صحیح ۱۷۹منظور از کالیبره کردن،افزایش دقت دستگاه وایت برد هوشمند است صحیح

 ۱۸۰نام دیگر نسل  Zچیست بومیان دیجیتال – نت

 ۱۸۱نرم افزار  ، Snagitامکان ذخیره کردن فیلم با فرمت  SWFرا ندارد غلط

 ۱۸۲نرم افزار  snagitسازگاری کامل با ویندوز های  ۶۴بیتی دارد صحیح

 ۱۸۳وایت برد هوشمند قابلیت ظبط مطالب نوشته شده بر روی آن را دارد صحیح

 ۱۸۴یکی از محصولات پرکاربرد نرم افزار  ، Swish maxبنر های تبلیغاتی متحرک است صحیح

 ۱۸۵یکی از محصولات پرکاربرد نرم افزار Swish Maxبنرهای تبلیغاتی متحرک است صحیحلینک منبع

پاورپوینت جانوران بی مهره-چهارم ابتدایی

دسته بندی : نمونه سوالات
42 views بار


سایت تدریس ایران – teach98
پاورپوینت جانوران بی مهره-چهارم ابتدایی

پاورپوینت جانوران بی مهره-چهارم ابتدایی

 

پاورپوینت جانوران بی مهره-چهارم ابتدایی

 

 • درس جانوران بی مهره
 • پایه چهارم ابتدایی
 • تعداد اسلاید: ۲۵
 • حجم فایل: ۶.۵۱mb
 • رمز فایل: teach98.ir

 

teach98.ir

پست های مرتبط

.yuzo_related_post img{width:194.35px !important; height:135.2px !important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:16px;background:#cecece !important;color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;;color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb a{color:#0f0f0f!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb a:hover{ color:}!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover a{ color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo__text–title{ color:!important;}
.yuzo_related_post .yuzo_text, .yuzo_related_post .yuzo_views_post {color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo_text, .yuzo_related_post:hover .yuzo_views_post {color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb{ margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 5px 5px 5px 5px; }
.yuzo_related_post .relatedthumb{}

jQuery(document).ready(function( $ ){
jQuery(‘.yuzo_related_post .yuzo_wraps’).equalizer({ columns : ‘> div’ });
});

نوشته پاورپوینت جانوران بی مهره-چهارم ابتدایی اولین بار در سایت تدریس ایران. پدیدار شد.لینک منبع

نمونه سوالات مبانی مکاترونیک

دسته بندی : نمونه سوالات
35 views بارنمونه سوالات مبانی مکاترونیک

دانلود نمونه سوالات مبانی مکاترونیک رشته روانشناسی تربیتی با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب

عنوان درس : مبانی مکاترونیک

کد درس : ۱۳۱۹۱۵۱

رشته تحصیلی : مهندسی برق – گرایش قدرت ، مهندسی برق – گرایش کنترل ، مهندسی برق – گرایش الکترونیک ، مهندسی برق

جهت دانلود نمونه سوالات مبانی مکاترونیک از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت + پاسخنامه

دسته بندی : نمونه سوالات
57 views بار


دانلود سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت (عمومی + تخصصی + پاسخنامه)

به هیچ عنوان این صفحه را ترک نکنید . ای سوال برای شما در آزمون استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت یک سورپرایز بزرگ دارد. این وبسایت در ۶ ساله گذشته در تمامی آزمون های استخدامی دوست و همراه همیشگی شما بوده و حال خدا را شاکریم که توانسته ایم در این آزمون هم در خدمت شما خوبان باشیم. در این بخش شما می توانید بسته فوق کامل سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت را بصورت متفاوت دریافت نمایید زیرا سوالات عمومی آن از نمونه سوالات استخدامی پرتکرار آزمون های ۵ سال سال اخیر بوده و سوالات تخصصی هم توسط اساتید برتر دانشگاهی در حوزه درسی خود تولید شده و جای هیچ نگرانی برای مطالعه این مجموعه نخواهد بود. داوطلبان و خریداران عزیز توجه نمایند که تمامی محتویات و دروس این بسته توسط وزارت بهداشت اعلام شده است و تنها از دروسی که در این مجموعه قرار دارد آزمون بعمل می آید.

مواد اعلام شده آزمون بر این اساس می باشد :

مواد عمومی : ادبیات فارسی _ زبان انگلیسی _ معارف اسلامی _ ریاضی و آمار _ هوش و استعداد _ مهارت های کامپیوتر

مواد تخصصی : مفاهیم و روش های آماری _ احتمال و کاربرد _ رگرسیون  _ روش های نمونه گیری


مجموعه سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت (بخش عمومی + پاسخنامه) :

 • سوالات استخدامی معارف اسلامی ۷۳۰ عدد + پاسخنامه
 • سوالات استخدامی ریاضیات و آمار به ۶۱۰ عدد + پاسخنامه
 • سوالات استخدامی هوش و استعداد ۵۳۰ عدد + پاسخنامه
 • سوالات استخدامی مهارت های کامپیوتر ۵۷۰ عدد + پاسخنامه
 • سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۶۰۰ عدد + پاسخنامه
 • سوالات استخدامی اطلاعات عمومی و مبانی قانونی ۶۰۰ عدد + پاسخنامه

مجموعه سوالات عمومی ای سوال همواره توانسته نیاز های شما خوبان را برطرف نماید. این بخش از نمونه سوالات ۵ سال اخیر آزمون های استخدامی جمع آوری شده است و کمک کننده بسیار خوبی برای داوطلبان این آزمون در بخش عمومی می باشد.


مجموعه سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت (بخش تخصصی + پاسخنامه) :

 • ۱۵۰ نمونه سوال تخصصی استخدامی مفاهیم و روش های آماری + پاسخنامه
 • ۱۱۵ نمونه سوال تخصصی استخدامی روش های نمونه گیری + پاسخنامه
 • ۱۴۵ نمونه سوال تخصصی استخدامی احتمال و کاربرد آن + پاسخنامه
 • ۲۱۵ نمونه سوال تخصصی استخدامی رگرسیون + پاسخنامه

بخش تخصصی این رشته از اهمیت بالایی برای مطالعه برخوردار است به دلیل اینکه نمونه سوالات تخصصی تولید شده توسط اساتید برتر دانشگاهی بوده و می تواند سطح علمی شما خوبان را تا حد امکان بالا ببرد.


مجموعه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ( بخش عمومی + پاسخنامه) :

 • دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (خرداد ۹۴ + پاسخنامه)
 • دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (اسفند ۹۴ + پاسخنامه)
 • دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (آبان ۹۵ + پاسخنامه)

با مشاهده محتویات بسته نمونه سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشت که توسط وبسایت ای سوال ارائه شده است مطمئنا شگفت زده شده اید. این مجموعه کامل و بهینه شده جهت موفقیت شما در آزمون استخدامی پیش رو بوده و مطمئنا با مطالعه دقیق آن به آنچه را که می خواهید دست پیدا می کنید. تیم ای سوال با بررسی آزمون های دوره های گذشته وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که این بسته فوق کامل می تواند در موفقیت شما کاملا تاثیر گذار باشد لذا هر چه سریعتر این بسته را دریافت نمایید و مطالعه آن در دستور کار خود قرار دهید. همچنین ای سوال با پشیبانی ۲۴ ساعته خود آماده رفع مشکلات و سوالات احتمالی شما خوبان بوده لذا اگر در هنگام خرید محصول با مشکلی برخورد کرده اید با شماره پشتیبانی که در بالای این صفحه قرار داده شده است تماس حاصل فرمایید تا مشکل شما در کمتر از ۵ دقیقه برطرف شود. آرزوی ما موفقیت شما در آزمون های استخدامی می باشد .

مجموعه فوق کامل سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی وزارت بهداشتلینک منبع

نمونه سوالات ارزیابی سرزمین

دسته بندی : نمونه سوالات
35 views بارنمونه سوالات ارزیابی سرزمین

دانلود نمونه سوالات ارزیابی سرزمین رشته روانشناسی تربیتی با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : ارزیابی سرزمین

کد درس : ۱۴۱۱۴۱۶

رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)

جهت دانلود نمونه سوالات ارزیابی سرزمین از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

نمونه سوالات فلسفه تطبیقی

دسته بندی : نمونه سوالات
42 views بارنمونه سوالات فلسفه تطبیقی

دانلود نمونه سوالات فلسفه تطبیقی رشته روانشناسی تربیتی با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در رابطه با این مطلب دارید در قسمت نظرات بیان کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : فلسفه تطبیقی

کد درس : ۱۲۲۰۶۶۲

رشته تحصیلی : فلسفه و حکمت اسلامی

جهت دانلود نمونه سوالات فلسفه تطبیقی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

دسته بندی : نمونه سوالات
34 views باردانلود نمونه سوالات تستی و تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی با پاسخنامه در قالب pdf با کیفیت بسیار خوب که شامل ۸۰۰ سوال مهم و کلیدی این درس می باشد به قیمت ۴۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

دانلود نمونه سوالات کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

چند مورد از نمونه سوالات مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی

بر اساس نظریه مینتزبرگ با تسلط بخش عالی بر سازمان ………

۱-نوعی ساختار ساده متمرکز حاصل می شود.   ۲-ساختار بخشی یا شبکه ای ایجاد می شود.

۳-بوروکراسی ماشینی به وجود می آید.   ۴-کنترل از طریق تفاهم بین اعضا سازمان اعمال می شود.

بر اساس نظریه مینتزبرگ با تسلط کدام بخش بر سازمان کنترل متمرکز ایجاد می شود؟

۱-ستاد فنی  ۲-ستاد پیشتیبانی   ۳-بخش عالی   ۴-بدنه عملیاتی

اگر بخش میانی گرداننده اصلی سازمان شود واحدهای تقریبا مستقلی تشکیل شده ………….. ایجاد می شود؟

۱-ساختار بخشی یا شبکه ای   ۲-بوروکراسی حرفه ای  ۳-بروکراسی ماشینی   ۴-ساختار ساده

از نظر مینتزبرگ عاملی که ۵ بخش اصل سازمان را احاطه کرده و بر آنها تاثیر می گذارد ، کدام است؟

۱-محیط خارجی سازمان   ۲-محیط سیاسی   ۳-محیط اقتصادی  ۴-فرهنگ

سازمان برای بقای خود باید از تغییرات محیطی آگاه شده و هماهنگی های لازم را با آنها به عمل آورد ابزار این کار کدامیک از موارد زیر است؟

۱-کنترل  ۲-مذاکره  ۳-سازماندهی مناسب  ۴-بازار شناسی

شکارچی که قصد دارد پرنده ای را در حال پرواز هدف قرار دهد از چه مکانیسمی بهره می گیرد؟

۱-کنترل گذشته نگر   ۲-کنترل هدف  ۳-کنترل آینده نگر  ۴-کنترل حرکت

برخی از عملمای مدیریت بازخور را نوشداروی بعد از مرگ سهراب نام نهاده اند استدلال آنان برای این نامگذاری چیست؟

۱-در این مکانیسم اطلاعات دقیق در اختیار مدیر قرار نمی گیرد.

۲-در این مکانیسم اطلاعات به سرعت در اختیار مدیر  قرار نمی گیرد.

۳-در این مکانیسم از واقعه رخ داده ثبت و ضبط به عمل نمی آید.

۴-در این مکانیسم پس از رخ دادن واقعه مدیر از مشکل با خبر می گردد.

شاخص ها برای سنجش نتایج مورد انتظار کدامیک از ویژگی های زیر را نبایستی داشته باشد؟

۱-رابطه مستقیمی با موضوع مورد کنترل داشته باشند.  ۲-صرفا کمی باشند.

۳-از جامعیت نسبی برخوردار باشند.   ۴-جنبه های کیفی را نیز در نظر قرار دهند.

مبنای مقایسه در کنترل چیست؟

۱-شاخص   ۲-مقیاس   ۳-استاندارد   ۴-معیار

تاثیر و نفوذ بر کارکنان در انجام ماموریت های سازمان را ……………

۱-رهبری و هدایت نامیده اند.   ۲-انگیزش نامیده اند.  ۳-ارتباط گروهی نامیده اند   ۴-خلاقیت و ایجاد روحیه نامیده اند.

جهت دانلود تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت

دسته بندی : نمونه سوالات
30 views باردانلود واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت با کیفیت بسیار خوب همراه با معنی فارسی مناسب کنکور کارشناسی ارشد و دکترای در ۳۰ صفحه به قیمت ۳۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.این بسته طلایی شامل بیش از ۹۰۰ لغات تخصصی می باشد.

واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت

لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته مدیریت

مطالعه این واژگان و درک معنای آنها برای ترجمه متون مدیریتی و تستهای درک مطلب کنکور کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت در کلیه گرایشهای رشته مدیریت (صنعتی، بازرگانی، مالی، دولتی، فناوری اطلاعات، کارآفرینی، تکنولوژی، اجرایی، شهری و MBA) مفید می باشد.

جهت دانلود واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

دسته بندی : نمونه سوالات
39 views باردانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت بسیار عالی (تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان) در ۱۴۵ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

مقاله تبلیغات دهان به دهان

توضیحات پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل ۲۲ سوال برای سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شهر رشت می باشد.

با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۵۵ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند نیز بر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکی تاثیر معناداری دارد.

دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

مقدمه
فضای ﺳﺎیبری اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪیدی ﺑـﺮای ﺑﺎزاریاﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛـﺎرایی، اﺛﺮﺑﺨﺸـی ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزاریابی و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیان اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. یک ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات بین شخصی آﻧﻼین اﺳﺖ(Stephen, Ronald, Bing, 2008). ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮات بین شخصی اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﺮ ارزیابی ﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺑـﺎره ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﻋﻲ از اﺷﻜﺎل رﺳﺎﻧﻪاي و اﻧﻮاع وب سایتها اﺳﺖﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﻳﻦ و آﻣﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد(Jason, Georgiana, Dongwoo,2010).

ﺑـﺎزﻧﮕﺮيﻫـﺎي آﻧﻼﻳـﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه پژوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ(۲۰۰۸East Hammond, Lomax, ). ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻳﺠﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮايﺗﺸﺮﻳﺢﭘﺪﻳﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴـﺐﻛـﺮدهاﻧـﺪ ( ۲۰۱۱,Yolanda, Ngai).

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، خدمات بانکی اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب خدمات بانکی ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ درﺑﺎره قصد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از خدمات الکترونیکی بانک ملی ﺗﻮﺳﻂ ﻣشتریان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑانکها اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ­ آﻣـﺎری در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ بانک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ هزینه بر ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ طولانی بانکها در عرصه خدمات الکترونیکی، یکی از اصلی ﺗـﺮین رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی تبلیغاتی این ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن الکترونیکی اﺳـﺖ.

نمونه پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

قسمتهای از پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

در سال هاي اخير، تحقيقات صورت گرفته بر روي شناخت فاكتورهايي كه در زمينه رضايت مشتريان و وفاداري آنان مؤثر مي‌باشد، گسترش يافته است. در اغلب موارد وفاداري مشتريان براي موفقيت سازمان هاي كسب و كار حياتي مي باشد چرا كه معمولاً جذب مشتريان جديد گران تر از حفظ مشتريان موجود مي باشد و در اكثر تحقيقات صورت گرفته به وسيلة بسياري از نويسندگان پيشنهاد شده است تا مشتريان وفادار به عنوان يك دارائي رقابتي حفظ شوند.

بسياري از پژوهشگران بازاريابي بر نقش حياتي ميان فردي بين مشتري و فروشنده در رضايت مؤثر مشتري، ايجاد نگرش هاي مطلوب به برند و تقويت پيوند ميان مشتريان و برند تأكيد مي كنند وفاداري مشتريان، كليد موفقيت تجاري قلمداد مي شود. مشتريان وفادار اهميت بسياري يافته اند با ۵ درصد افزايش در وفاداري مشتريان ، سود به ميزان ۲۵ تا ۸۵ درصد افزايش مي يابد كه به اين نرخ هزينه وفاداري گفته مي شود. ريچارد اوليور، تعريف از وفاداري را به اين صورت مطرح كرده است «وفاداري به يك تعهد قوي براي خريد مجدد محصول يا خدمت برتر در آينده اطلاق مي شود، تا همان مارك يا محصول علي رغم تلاش هاي بازاريابي بالقوه رقبا و تأثيرات آنها، خريداري گردد»(حيدرزاده، ۱۳۸۹).

علایم تجاري از مسائل اصلی مطرح در راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادي است. شرکتها براي علایم تجاري خود سرمایه گذاريهاي وسیع و بلند مدت بخصوص در زمینه هاي تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندي می کنند. آنها می دانند که قدرت بازارشان ناشی از ایجاد علایم تجاري محصولاتشان است و علایم تجاري قوي وفاداري مشتریان را برایشان به همراه می آورد. شاید متمایزترین مهارت بنگاه هاي حرفه اي توانایی آنها در ایجاد، حفظ و نگهداري و توسعه علایم تجاري خود باشد(کاپفرر، ۱۳۸۷).

با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تري انتظارات و ارزش هاي مورد نظر مشتریان را درك و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند(وانگ و لیائو ، ۲۰۰۷).

در بازار امروز، داشتن تفكري مناسب درمورد استراتژي هاي برند سهم مهمي در موفقيت سازمان ايفا مي كند. استراتژي توسعه نام تجاري و بسط حق انتخاب مصرف كننده نسبت به محصولات گوناگون به يكي از راه هاي پر طرفدار در كسب رشد تبديل شده است. بنا به تعريف آكر و كلر در سال ۱۹۹۰، توسعه برند از توسعه خط محصول كه به صورت اصطلاحي در مورد محصولات يا خدمات جديد در محصولات در زمينه هايي چون طعم، بو، اندازه و …. ايجاد مي شود (از شلوار هاي جين به روتختي، از قهوه به بستني و …). توسعه برند مي تواند روي ارزش ويژه برند اصلي يا حتي نام شركت يا كمپاني تأثيرگذار باشد. آشنايي مصرف كننده با برند اصلي مي تواند به ورود محصول جديد و گسترش سريع آن در بخش هاي جديد شكل گرفته در بازار كمك كند(قرباني، ۱۳۸۹).

تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می گیرد که نه تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می رود، بلکه وسیله ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می شوند. تبلیغات تاثیری ناملموس بر روی فروش، در بازار مورد نظر ایجاد می کند.

در حال حاضر برنامه های تبلیغاتی به سمتی پیش می روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولین تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابط های مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش می باشد زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۷).

امروزه روش های نوین بازاریابی به دنیا معرفی شده که از روش های قدیمی کاراتر، ارزان تر و موثرتر است که از آنها می توان به انواع بازار یابی تک به تک ، بازار یابی تلفنی، بازار یابی از راه دور، بازاریابی پارتیزانی ، بازاریابی ویروسی، بازار یابی دهان به دهان و… اشاره کرد. يكي از گسترده ترين مفاهيم مورد پذيرش در رفتار مصرف كننده، ارتباط دهان به دهان يا ارتباطات توصيه اى مي باشد كه نقش مهمي را در شكل ارتباط دهي رفتار و نگرش مصرف كننده بازي مي كند.

دهان به دهان در بازاريابي معمولاً براي توصيف توصيه ها و پيشنهادات مصرف كنندگان به يكديگر استفاده مي شود. سرعت و فقدان تعصبات تجاري به مارك محصول يا خدمت خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتي براي انتخابهاي تجاري مصرف كنندگان تبديل كرده است، بخصوص در مواردی علي رغم اهميت و نفوذ كه تجربه قبلي خريد محدود باشد(خبیری و همکاران، ۱۳۹۲).

نفوذ و تأثيرات بين شخصي افراد در محيط هاي آنلاين، بر ارزيابي ها و تصميمات مشتريان درباره خريد يك محصول يا برند مؤثر هستند. تبليغات دهان به دهان الكترونيكي شامل تنوعي از اشكال رسانه اي و انواع وبسايتها است كه در آنها بيشترين دسترسي به عقايد و تجديدنظر هاي مصرف كنندگان آنلاين و آمارها وجود دارد(جیسون و همکاران، ۲۰۱۰).

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

قصد استفاده از خدمات الکترونیکی

افزايش رقابت، تغيير محيط كسب و كار و جهاني سازي از تغييرات عمده اي هستند كه در صنعت خدمات مالي و بانكداري به وقوع پيوسته است. تقاضا براي خدمات مالي به سرعت در حال تغيير است و رفتار مشتريان نسبت به دهه قبل تغيير كرده است. با گذر مشتريان از مرحله بانكداري سنتي به بانکداری الکترونیکی ، استراتژي هاي جديدي براي جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان كنوني لازم است(لو و همکاران، ۲۰۱۳).

بانكداري سنتي از طريق شعبه هم چنان به عنوان يك روش اصلي براي انجام مبادلات و عمليات بانكي در بسياري كشورها باقي مانده است. با وجود اين كه ميليون ها دلار در ايجاد سيستم هاي بانكداري الكترونيك در بسياري كشورها خرج شده، گزارشات حاكي از آن است كه استفاده كنندگان بالقوه از اين سيستم ها به رغم در دسترس بودن از آن استفاده نمي كنند و اين موجب نگراني بانك ها شده است. اين نتايج نياز به شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات الكترونيك بانكي را آشكار مي كند.

به دليل اين كه كسب و كارها، از جمله بانك ها، سرمايه گذاري هاي كلاني را براي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي و به كارگيري فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات بهتر انجام مي دهند، درك عواملي كه موجب پذيرش اين تكنولوژي مي شود و ايجاد شرايطي كه تحت آن فناوري اطلاعاتي مورد نظر پذيرفته شود از مهم ترين عوامل در زمينه تحقيقات فناوري اطلاعات است(وانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
به عبارتي اين مسأله كه چرا افراد يك سيستم اطلاعاتي را مي پذيرند و يا برعكس از آن استفاده نمي كنند از مهم ترين مباحث سيستم هاي اطلاعاتي است(گار ، ۲۰۱۳).

امروزه بسياري از بانك ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي دهند و با يك پارچه شدن اقتصاد جهاني، كشور ما نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت، از اين رو در بلند مدت چاره اي جز الكترونيكي شدن بانك ها نداريم. از سويي بخش در حال رشدي از مشترياني شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمت مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارايه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند(کارجالوتو و همکاران، ۲۰۰۹).

پاسخ گويي به نياز مشتريان با بافت سنتي بانك هاي كشور آسان نيست و ايجاد زمينه و در اختيار گرفتن فناوري مناسب الزامي است. كندي و نديده گرفتن اين بازار فضاي مناسبي براي شركت ها و مؤسسات غير بانكي ايجاد مي كند تا با ارايه خدمات خود در حد توان سهم بزرگي از فعاليت هاي مالي را از آن خود كنند(سرمدسعيدی، ۱۳۸۹).

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه حدود ٥٠ درصد از سرمايه گذاري در كسب و كار آمريكايي ها صرف فناوري اطلاعات و استفاده از تكنولوژي هاي جديد براي ارايه خدمات مي شود(هانگ و همکاران، ۲۰۱۰).

استفاده از فناوري اطلاعات توسط بانك ها نيز در جهت بهبود ارايه خدمات در سراسر دنيا در حال افزايش است. با استفاده از سيستم هاي ارتباطات از راه دور و فناوري اطلاعات، يك بانك مي تواند خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهد و امكان انجام مبادلات بانكي را به صورت تعاملي براي مشتريان فراهم كند(کامپیو و هیگینز ، ۲۰۰۵).

ارايه خدمات الكترونيك باعث كاهش موانع ورود رقبا به اين صحنه شده است. در مقايسه با هزينه ايجاد يك شعبه سنتي كه حدود ٢٥ تا ٣٠ ميليون دلار است امروزه رقبا مي توانند با ايجاد يك بانك اينترنتي با هزينه كمتر از ۵۰۰۰۰دلار و با هزينه نگهداري وب سايت حدود ۵/۲ میلیون دلار براي ۵۰۰۰۰ حساب به ارايه خدمات بانكي بپردازند. پيش بيني هاي موجود بيانگر رشد استفاده كنندگان از اينترنت در بانكداري از تعداد ۶/۶ ميليون نفر در سال ١٩٩٨ به ٣٢ ميليون نفر در سال ٢٠٠٣ است. اين امر از يك سو بيانگر همه گير شدن بانكداري الكترونيكي و از سوي ديگر مبين رشد روزافزون اين حركت در چند سال آينده است(نيکبخش تهرانی و آذرصابري، ۱۳۸۵).

از نظر آيزن قصد مشتريان براي استفاده از بانكداري الكترونيكي، علاقه شخصي فرد در استفاده از سيستمهاي ارائه شده براي تعاملات بانكي است(کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹). به بيان ديگر انگيزه شخص در حسي از برنامه آگاهانه اش مي باشد كه كوشش مي كند تا از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده كند(ژائو و همکاران، ۲۰۱۰).

تعدادي از معاملات تجارت الكترونيك نشان مي دهند كه قصد مشتريان براي به كار گماردن تعاملات آنلاين يك پيش بيني كننده قوي انتظارات واقعي مشتريان در تعاملات تجارت الكترونيك مي باشد(كاظمي و ديگران، ۱۳۸۹). در واقع تمايل رفتاري يا قصد استفاده، ميزان احتمال به كارگيري سيستم توسط فرد است(سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴).

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

مقالات تبلیغات دهان به دهان

فهرست پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

چکیده.. ۷

فصل اول.. ۹

۱-۱- مقدمه.. ۹

۱-۲- بیان مسئله.. ۹

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۲

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۲

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۱۳

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. ۱۴

۱-۶-۱- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. ۱۴

۱-۶-۲- ارزش ویژه برند.. ۱۴

۱-۶-۲-۱- آگاهی از برند.. ۱۴

۱-۶-۲-۲- وفاداری به برند.. ۱۵

۱-۶-۲-۳- کیفیت درک شده.. ۱۵

۱-۶-۲-۴- تداعی برند.. ۱۵

۱-۶-۳- قصد استفاده از خدمات الكترونيكي بانكي.. ۱۶

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۶

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل دوم.. ۱۸

۲- ۱- مقدمه.. ۱۸

۲-۲- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی.. ۲۰

۲-۲-۱- مروري بر نظریه هاي قصد استفاده.. ۲۲

۲-۲-۱-۱- مدل پذیرش فنّاوري.. ۲۲

۲-۲-۱-۲- نظریه اقدام مستدل.. ۲۳

۲-۲-۱-۳- نظریه رفتار برنامه ریزي شده قصد استفاده.. ۲۳

۲-۳- ارزش ویژه برند.. ۲۵

۲-۳-۱- تعاریف ارزش ویژه برند.. ۲۸

۲-۳-۲- ابعاد ارزش ویژه برند.. ۳۱

۲-۳-۲-۱ وفاداری به برند.. ۳۲

۲-۳-۲-۲- کیفیت درک شده :.. ۳۸

۲-۳-۲-۲-۱- تعریف کیفیت درک شده.. ۴۰

۲-۳-۲-۲-۲- ابعاد کیفیت درک شده.. ۴۱

۲-۳-۲-۳ آگاهی از برند.. ۴۱

۲-۳-۲-۴ تصوير ذهني از برند.. ۴۳

۲-۳-۳ تداعی برند :.. ۴۴

۲-۳-۴- عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند.. ۴۴

۲-۳-۴-۱- تبلیغات.. ۴۴

۲-۳-۴-۲- خانواده.. ۴۵

۲-۳-۴-۳- قیمت.. ۴۶

۲-۳-۴-۴- ترفیعات قیمتی.. ۴۶

۲-۳-۴-۵- تجربه برند.. ۴۷

۲-۳-۴-۶- اعتماد برند.. ۴۷

۲-۳-۴-۷- رضايت برند.. ۴۸

۲-۳-۴-۸- تناسب درك شده برند.. ۴۸

۲-۳-۴-۹- مديريت ارتباط با مشترى.. ۴۸

۲-۳-۴-۱۰- مديريت زمان.. ۴۹

۲-۳-۴-۱۱- مشاركت مديران ارشد.. ۴۹

۲-۳-۴-۱۲- منابع سرمايه گذارى شده.. ۵۰

۲-۳-۵- ديدگاههاي مطالعه ي ارزش ويژه ي برند:.. ۵۰

۲-۳-۵-۱- مدل ارزياب داراي برند.. ۵۱

۲-۳-۵-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دون تو.. ۵۲

۲-۳-۵-۳- مدل ارزش برند آكر.. ۵۳

۲-۳-۶- تاثير تبليغات بر ارزش ويژه برند.. ۵۴

۲-۳-۷- ارتباط بين تبليغات و ارزش ويژه برند.. ۵۵

۲-۴ تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۵۶

۲-۴-۱- تبلیغات.. ۵۸

۲-۴-۲- تبليغات دهان به دهان.. ۶۰

۲-۴-۳- تبلیغات شفاهی ( دهان به دهان ) الکترونیکی.. ۶۳

۲-۵- پیشینه پژوهش.. ۶۸

۲-۵-۱- پژوهشهای داخلی.. ۶۸

۲-۵-۲- پژوهش های خارجی.. ۷۰

۲-۶- چهارچوب نظری تحقیق.. ۷۲

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل سوم.. ۷۷

۳-۱- مقدمه.. ۷۷

۳-۲- روش پژوهش.. ۷۷

۳-۳- جامعه آماری پژوهش.. ۷۸

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه.. ۷۸

۳-۵- روشهای گردآوری اطلاعات.. ۷۹

۳-۶- پرسشنامه پژوهش.. ۸۰

۳-۷- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش.. ۸۱

۳-۷-۱- روایی پرسشنامه.. ۸۱

۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه.. ۸۳

۳-۸- متغیرهای پژوهش.. ۸۴

۳-۹- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها.. ۸۵

۳-۱۰- جمع بندی.. ۸۵

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل چهارم.. ۸۷

۴-۱- مقدمه.. ۸۷

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:.. ۸۸

۴-۲-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۸

۴-۲-۲- توصیف سن پاسخ دهندگان.. ۸۹

۴-۲-۳- توصیف تحصیلات.. ۹۰

۴-۲-۴- توصیف میزان آشنائی با اینترنت و کامپیوتر.. ۹۱

۴-۳- توصیف متغیر های تحقیق.. ۹۲

۴-۳-۱- توصیف ارزش ویژه برند.. ۹۲

۴-۳-۲- توصیف متغیر کیفیت درک شده.. ۹۳

۴-۳-۳- توصیف متغیر آگاهی از برند.. ۹۴

۴-۳-۴- توصیف متغیر تداعی ذهنی برند.. ۹۵

۴-۳-۵- توصیف متغیر وفاداری به برند.. ۹۶

۴-۳-۶- توصیف متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۹۷

۴-۳-۷- توصیف متغیر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. ۹۸

۴-۴- علائم اختصاری در نمودارها و جداول.. ۹۹

۴-۵- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. ۹۹

۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی.. ۱۰۰

تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. ۱۰۰

تحلیل عاملی تاییدی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۱۰۰

شاخصهای برازش برای مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۱۰۲

تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا.. ۱۰۲

شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا.. ۱۰۳

۴-۷- آزمون فرضیات.. ۱۰۴

۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاری.. ۱۰۴

۴-۷-۲- آزمون فرضیات اصلی.. ۱۰۴

شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق.. ۱۰۶

۴-۷-۳- آزمون فرضیات فرعی.. ۱۰۶

شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی تحقیق.. ۱۰۸

۴-۷-۴- تحلیل مسیر فرضیات.. ۱۰۸

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل پنجم.. ۱۱۲

۵-۱- مقدمه.. ۱۱۲

۵-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۱۱۲

۵-۲-۱- متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۱۲

۵-۲-۲- متغیرهای اصلی.. ۱۱۳

۵-۳- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. ۱۱۴

۵-۴- نتایج آزمون فرضیات.. ۱۱۴

۵-۶- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق.. ۱۱۹

۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۹

۵-۷- محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۰

۵-۸- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.. ۱۲۱

منابع و مآخذ.. ۱۲۳

منابع فارسی.. ۱۲۳

منابع لاتین.. ۱۲۵

پیوست ۱ : پرسشنامه تحقیق.. ۱۳۱

پیوست ۲ : خروجی نرم افزار.. ۱۳۴

جهت دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از فرم زیر اقدام نمایید.لینک منبع

Page 2 of 4712345...102030...Last »