خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

دسته بندی : نمونه سوالات
3 views بار

[ad_1]


طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن ……………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(مستاجرین):
۱- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: …………………………………………………………………….
۲- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ………………..دارای شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساکنین تهران به نشانی: …………………………………. و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.
موضوع قرارداد:
تمامت شش دانگ یک باب پارکینگ به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ……………….. فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی ……………….. بخش ……………….. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ….. جلد……… به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظیمی دفتر خانه شماره ……………….. تهران در اجاره خانم/آقای ……………….. بوده لیکن به موجب سند صلح شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ………………..(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل ………….. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.
مدت قرارداد: ……………….. سال کامل شمسی از تاریخ ……………….. که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.
مبلغ قرارداد: مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ………………. ریال) که مستاجرین متعهد گردیدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.
شروط:
۱- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی بعهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرین است.
۲- مستاجرین حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا یا کلا بهیچ صورت حتی بصور: مشارکت، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.
۳- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشند.
۴- مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور می باشند.
۵- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشند.
۶- مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانک ……………….. شعبه ……………….. واریز نموده و نسخه ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نمایند.
۷- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرین حق دارند با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.
۸- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تادیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرین دارد.
۹- تخلف مستاجرین از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)
این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.
محل امضای طرف اول قرارداد(موجر) محل امضای طرف دوم قرارداد(مستاجرین)


[ad_2]

لینک منبع