خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود نمونه سوالات رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
13 views بار

[ad_1]

نام درس کد درس نیمسال دانلود آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی ۱۲۱۲۲۸۳ ۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی اصول معنی شناسی ۱۲۱۲۳۱۳ ۹۲-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی اصول و نظریه های آموزش زبان خارجه ۱۲۱۲۲۸۲ ۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی تاریخ زبان فارسی تطور زبان فارسی ۱۲۱۲۲۸۱ ۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی زبان ۱۲۱۲۳۲۰ ۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی – تهیه و تدوین مواد درسی ۱۲۱۲۳۱۸ ۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی جامعه شناسی زبان ۱۲۱۲۳۱۵ ۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی روان شناسی زبان ۱۲۱۲۳۲۵ ۹۶-۲ زبان خارجه ۱۲۱۲۳۳۰ ۹۱-۲
۹۲-۲
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۲۳۱۷ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۳۲۸ ۹۲-۲
۹۴-۱ ساخت واژه در زبان فارسی ۱۲۱۲۳۱۲ ۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی مبانی روش تحقیق ۱۲۱۲۳۲۷ ۹۱-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی مفاهیم بنیادی در نحو ۱۲۱۲۳۲۹ ۹۱-۲
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۲۳۲۶ ۹۲-۱
۹۲-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی نظریه های ارزش یابی و کاربرد آنها در زبان فارسی ۱۲۱۲۳۱۶ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی

[ad_2]

لینک منبع