خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود نمونه سوالات آموزش محیط زیست با پاسخنامه تستی و تشریحی

دسته بندی : نمونه سوالات
8 views بار

[ad_1]

نام درس  کد درس نیمسال  دانلود آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۹ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱ آمایش سرزمین ۱۲۴۰۰۲۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲
۹۳-۳
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی آموزش برای توسعه پایدار ۱۲۴۰۰۰۴ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱ آموزش همگانی محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۳ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱ اخلاق محیط زیستی ۱۲۴۰۰۲۰ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱ در آمدی بر سیستم های اطلاعات GIS ۱۲۴۰۰۲۷ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲p
۹۲-۲p
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی اصول و روش های برنامه ریزی درسی ۱۲۴۰۰۰۳ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱ اصول و مفاهیم محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۱ ۹۲-۱
۹۴-۱ اکولوژی عمومی ۱۲۴۰۰۲۶ ۹۰-۱
۹۰-۲- با پاسخنامه تشریحی
۹۰-۳
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲
۹۳-۳
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیازهای ریست محیطی ۱۲۴۰۰۱۱ ۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۲ ۹۰-۱
۹۱-۱
۹۴-۱ روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۲ ۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی روش ها و فنون تدریس ۱۲۱۱۰۱۴ ۹۰-۱- با پاسخنامه تستی
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۳
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۷ ۹۱-۱
۹۴-۱ روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی ۱۲۴۰۰۰۸ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱ زبان تخصصی  ۱۲۱۲۱۷۹ ۹۱-۱
۹۲-۱
۹۴-۱ شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰ ۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۸۹-۳- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۳- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۵ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱ مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ۱۲۴۰۰۱۴ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۱۹ ۸۹-۱- با پاسخنامه تستی
۸۹-۲- با پاسخنامه تستی
۹۰-۱- با پاسخنامه تستی
۹۰-۲- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست ۱۲۴۰۰۰۶ ۹۱-۱

[ad_2]

لینک منبع