خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

دانلود رایگان نمونه سوالات ترجمه پیشرفته ۲

دسته بندی : نمونه سوالات
17 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات ترجمه پیشرفته ۲

✅تمام موارد زیر از عناصر پیوندی بازگویی هستند بجز….
۱٫ Namely 2. In order to 3. That is 4. In other words
✅ کدام یک معادل مناسب trustees در جمله Presidents, trustees, faculty and students feel that they are being swept است؟
۱٫ کارمندان ۲٫ مسئولان ۳٫ اعضا هیئت امنا ۴٫ اعضا هیئت علمی

✅ با هم آیی یا هم نشینی از چند جنبه قابل بررسی است؟
۱٫ صرفی و نحوی ۲٫ معنایی و دستوری ۳٫ دستوری ۴٫ معنایی

✅کدام ساخت به لحاظ با هم آیی درست است؟
۱٫ commit suicide 2. come into tears 3. soft tea 4. strong accent

✅ کدام یک جانشین بند می شود؟
۱٫ do 2. so 3. one 4. that

✅ در جانشین سازی با ضمیر از کدام یک استفاده می شود؟
۱٫ do 2. so 3. that 4. did

دانلود رایگان نمونه سوالات ترجمه پیشرفته 2

دانلود رایگان نمونه سوالات ترجمه پیشرفته ۲ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : ترجمه پیشرفته ۲

کد درس : ۱۲۱۲۰۸۰

رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

نوع فایل کد درس مقطع تحصیلی قیمت
PDF ۱۲۱۲۰۸۰ کارشناسی ۵۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه سوالات ترجمه پیشرفته ۲

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات ترجمه متون مطبوعاتی ۲

دسته بندی : نمونه سوالات
25 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات ترجمه متون مطبوعاتی ۲

✅ He is both Chronicler and confidant of the elite. Here “chronicler” means ………. .

 1. مورخ ۲٫ پزشک ۳٫ نخبه        ۴٫ مترجم

✅ To stop the persecution of writers like Kemal. Here “persecution” means ………. .

 1. دستگیری ۲٫ انتشار ۳٫ حقوق      ۴٫ شکنجه

✅ The root of the more common problem of dyslexia. Here “dyslexia” ……….

 1. خوانش پریشی ۲٫ افسردگی ۳٫ روان پریشی        ۴٫ توهم

✅ Events of the past decade that culminated in the election of Nelson Mandela. Here “culminated” means ………..

 1. منجر شدن به ۲٫ انتخاب کردن ۳٫ آماده شدن ۴٫ نامزد شدن

✅ Though not justifying Gubler’s act, renowned cancer specialist argue for openness… . Here “renowned” means ………. .

 1. مشهور ۲٫ درمان کردن ۳٫ پیشگیری  ۴٫ آشنا شدن

✅ By condemning the authorities for atrocities, according to the charge sheet, he insults “the moral personality of the Turkish Republic” Here “condemning” means ………. .

 1. محکوم کردن ۲٫ پیش بینی کردن ۳٫ روشن کردن       ۴٫ به دست آوردن

نمونه سوالات ترجمه متون مطبوعاتی 2

دانلود رایگان نمونه سوالات ترجمه متون مطبوعاتي ۲ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ترجمه متون مطبوعاتي ۲

کد درس : ۱۲۱۲۰۸۵

رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

نمونه سوالات ترجمه متون مطبوعاتی ۲

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد ۲

دسته بندی : نمونه سوالات
17 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد ۲

✅ Shares certificates of the company shall be uniform, printed and bear serial number.
۱٫ سهام ثبت شده شرکت ۲٫ سهام شرکت ثبت شده
۳٫ ثبت سهام شرکت ۴٫ اوراق سهام شرکت

✅What is the best equivalent for “Pet Bank”?
۱٫ بانک خصوصی ۲٫ بانک تعاونی ۳٫ بانک واحد ۴٫ بانک خودمانی

✅ This approval shall not be unreasonably withheld.
۱٫ به طور غیر قانونی انجام نخواهد شد ۲٫ به طور غیرمعقولی امضا نخواهد شد
۳٫ به طور غیر معقول مخالفت نخواهد شد ۴٫ به طور غیرقانونی به تصویب نخواهد رسید

✅ Liability of shareholders is limited to the number of the shares they hold.
۱٫ مصونیت ۲٫ مسئولیت ۳٫ اختیارات ۴٫ تغییرات

✅ Resolutions passed by General Meeting of share holders_shall be Binding on all the shareholders, including those shareholders who have refused to vote in favour of said resolutions.
۱٫ مرتبط/ از پذیرفتن حق رای در دستورالعمل خودداری کرده اند
۲٫ قابل اجرا/ از دادن رای برای تصویب تبصره ها خودداری کرده اند
۳٫ مشترک/ از دادن رای به نفع تصمیمات گرفته شده طفره رفته اند
۴٫ الزام آور/ از دادن رای در مورد آن تصمیمات امتناع نموده اند

✅The inspector shall perform all functions and duties set forth in the Commercial Code.
۱٫ به دلیل اهمیتی که قانون تجارت دارد ۲٫ قانون تجارت مقرر نموده است
۳٫ که به عنوان قانون تجارت تصویب شد ۴٫ که منجر به حرکت‌ رو به‌ جلو قوانین تجاری خواهد شد

نمونه سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد 2

دانلود رایگان نمونه سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
نمونه سوالات تابستان۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ترجمه مکاتبات و اسناد ۲

کد درس : ۱۲۱۲۰۹۵

رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی

نمونه سوالات ترجمه مکاتبات و اسناد ۲

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات آیین نگارش و ویرایش ۱

دسته بندی : نمونه سوالات
21 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات آیین نگارش و ویرایش ۱

✅هومر حماسه پرداز کدام سرزمین بوده است؟
۱٫ یونان ۲٫ روم ۳٫ هند ۴٫ سومریان

✅ داستان کوتاه در زبان انگلیسی چه نام دارد؟
۱٫ Short Story 2. Novel 3. Play 4. Roman

✅ کدام رمان اثر چارلز دیکنز است؟
۱٫ سرخ و سیاه ۲٫ بابا گوریو ۳٫ غرور و تعصب ۴٫ دیوید کاپرفیلد

✅اولین کسی که لغات و اصطلاحات و ضرب المثل های عامیانه را در داستان هایش به کار گرفت، که بود؟
۱٫ جمال زاده ۲٫ آل احمد ۳٫ بزرگ علوی ۴٫ صادق چوبک

✅ رمان مدیر مدرسه از کیست؟
۱٫ صادق هدایت ۲٫ سیمین دانشور ۳٫ احمد محمود ۴٫ جلال آل احمد

✅ ویژگی عمده آثار آنتوان چخوف در چیست؟
۱٫ توصیف دقیق و بی طرفانه از امور جاری و عادی زندگی ۲٫ دخالت نویسنده در حوادث
۳٫ بیانی پیچیده و دشوار ۴٫ استفاده از تشبیه و استعاره

نمونه سوالات آیین نگارش و ویرایش 1

نمونه سوالات آیین نگارش و ویرایش ۱ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

 

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم۸۷-۸۶

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

 

عنوان درس : آیین نگارش و فنون ساده نویسی ، آیین نگارش و ویرایش ، آيين نگارش و ويرايش ۱

کد درس : ۱۲۱۳۰۰۸-۱۲۱۳۲۴۴-۱۲۱۳۲۶۲

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان

نمونه سوالات آیین نگارش و ویرایش ۱

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات تاریخ ادبیات فارسی ۱

دسته بندی : نمونه سوالات
20 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات تاریخ ادبیات فارسی ۱

✅هدف مؤلفان«رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا» از نوشتن این رسالات چه بوده است؟
۱٫ مخالفت صریح با غالب آرای ارسطو و افلاطون و مکتب مشایی
۲٫ استفاده از روشهای ابداعی به منظور نیل به اهداف مادی و دنیوی
۳٫ مخالفت با عقاید فلسفی گروهی از فلاسفه و متکلمان عصر خود
۴٫ ایجاد سازش میان اصول حکمت و فلسفه با مبانی دین اسلام

✅ کدام گزینه از خصایص شعر فارسی در قرن چهارم و پنجم هجری به شمار نمی رود؟
۱٫ توصیف و تشبیه ۲٫ کثرت اشعار ۳٫ تعقید و ابهام ۴٫ تازگی مضامین

✅ کدام شاعر برای نخستین بار، قصاید دینی و پندهای اخلاقی سروده است؟
۱٫ دقیقی طوسی ۲٫ کسایی مروزی ۳٫ رودکی سمرقندی ۴٫ فرخی سیستانی

✅ کدام گزینه درباره بخش «پهلوانی» شاهنامه، صحیح است؟
۱٫ از قیام کاوه آغاز می شود و با قتل رستم و پادشاهی بهمن پایان می یابد.
۲٫ شامل عهد کیومرث و هوشنگ و ضحاک تا ظهور فریدون است.
۳٫ از عهد دارا آغاز و از اشکانیان می گذرد تا انقراض آنان را در بر دارد.
۴٫ از آغاز تمدن ایرانی تا انقراض حکومت به دست اعراب را در بردارد.

✅ کدام گزینه مهمترین خصیصه شاهنامه فردوسی به شمار می رود؟
۱٫ عفت بیان ۲٫ اندرز دادن ۳٫ سبک بیان ۴٫ مفردات

✅کدام شاعر نخستین بار قصه یوسف و زلیخا را به نظم کشیده است؟
۱٫ ابوالموید بلخی ۲٫ابو علی بلعمی ۳٫ ابوالفضل بیهقی ۴٫ احمد دقیقی

نمونه سوالات تاریخ ادبیات فارسی 1

نمونه سوالات تاریخ ادبیات فارسی ۱ با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

 

سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم۸۷-۸۶

جهت دریافت سوالات بهمراه پاسخنامه بر روی خرید آنلاین کلیک نمایید

 

عنوان درس : تاريخ ادبيات فارسي ۱ (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) ، تاریخ ادبیات ۱ ، ادبیات ایران قبل از اسلام

کد درس : ۱۲۱۳۰۱۳-۱۲۱۳۲۷۱-۱۲۱۳۳۱۷

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی (چند بخشی) ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی (فارسی عربی)

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰۰ تومان

نمونه سوالات تاریخ ادبیات فارسی ۱

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات عروض و قافیه

دسته بندی : نمونه سوالات
26 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات عروض و قافیه

✅کدام یک از ابیات زیر مردّف است؟
۱٫ ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز
۲٫ ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش بیرون باید کشید ازین ورطه رخت خویش
۳٫ کز نیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند
۴٫ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق

✅کدام گزینه هجای قافیه با کلمه قافیه یکسان است؟
۱٫ دانشمند ۲٫ رست ۳٫ می دانست ۴٫ یاران

✅ کدام گزینه دارای فرمول هجایی «cvcc» است؟
۱٫ باد ۲٫ زشت ۳٫ سوخت ۴٫ زور

✅هجای قافیه در بیت زیر کدام است؟
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
۱٫ ما – نا ۲٫ ما – تمنا ۳٫ ما می کرد – تمنا می کرد ۴٫ از ما – تمنا

✅بیت زیر دارای چه عیبی از عیوب قافیه است؟
یار جسمانی بود رویش چو مرگ صحبتش شوم است باید کرد ترک
۱٫ اقوا ۲٫ اکفا ۳٫ ایطا ۴٫ شایگان

✅ کدام یک از اصطلاحات زیر مربوط به حروف قافیه است؟
۱٫ ردف ۲٫ رسّ ۳٫ توجیه ۴٫ مجری

نمونه سوالات عروض و قافیه

دانلود رایگان نمونه سوالات عروض و قافیه با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : عروض و قافیه

کد درس : ۱۲۱۳۰۵۹

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی (چند بخشی) ، زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات عروض و قافیه

[ad_2]

لینک منبع

دانلود نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش

دسته بندی : نمونه سوالات
17 views بار

[ad_1]

سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش ۹۶-۹۷

math-dabiri

نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته ریاضی جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را که امروز خدمت شما بزرگواران فارغ التحصیل ارائه نموده ایم بهترین و مناسب ترین نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش می باشد که امیدوارم مورد استفاده شما قرار گیرد.

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش

این نمونه سوالات که جهت آمادگی داوطلب رشته ریاضی برای شرکت در آزمون ۱۳۹۷ آموزش و پرورش تهیه گردیده دارای کامل ترین عناوین نمونه سوالی میباشد.


 icon-align-right بخش سوالات تخصصی

نمونه سوالات تخصصی دییر ریاضی شامل موارد زیر می باشد :

 • نمونه سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش درس ریاضی عمومی ۵۰۰ عدد با پاسخنامه
 • سوالات دبیر ریاضی آموزش و پرورش درس معادلات دیفرانسیل ۵۰ عدد با پاسخنامه
 • سوالات دبیر ریاضی آموزش و پرورش درس آمار و احتمال ۸۰۰ عدد با پاسخنامه تشریحی
 • سوالات دبیر ریاضی آموزش و پرورش درس آنالیز ریاضی ، جبر (۱) و آنالیز عددی (۱) ۱۹۰ عدد با پاسخنامه
 • سوالات دبیر ریاضی آموزش و پرورش درس اصول آموزش ریاضی ۶۰ عدد با پاسخنامه
 • سوالات دبیر ریاضی آموزش و پرورش درس خلاقیت ریاضی ۵۴۰ عدد با پاسخنامه
 • به همراه جزوه آموزشی اصول آموزش ریاضی

  icon-align-right بخش سوالات عمومی

نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش ( به همراه پاسخ نامه)

 • ۴۰۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی دروس عمومی آموزش و پرورش ( پیشنهادی ای سوال که در آزمون های گذشته مهم و پرتکرار بوده اند)

زبان و ادبیات فارسی – زبان انگلیسی – معارف اسلامی – مهارت های هفت گانه کامپیوتر – هوش و استعداد – ریاضیات و آمار


 icon-align-center بخش جزوات تخصصی

 • جزوه کامل اصول ریاضی
 • جزوه معادلات دیفرانسیل
 • جزوه آمار و احتمال
 • جزوه کامل درس جبر
 • جزوه کامل درس آنالیز عددی

 icon-fire جزوات فوق می توانند به راحتی شما را به مرز آمادگی در دروس ذکر شده برسانند.لطفا پس از مطالعه جزوات سعی در پاسخگویی به نمونه سوالات داشته باشید،به عبارتی دیگر ابتدا جزوات را مطالعه نموده و سپس از سوالات بهره مند شوید


  دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های گذشته ( به همراه پاسخ نامه)

۱۰۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر ریاضی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۹

۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر ریاضی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۶

۶۰ عدد نمونه سوال عمومی دبیر ریاضی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

سوالات عمومی + سوالات تخصصی + پاسخ نامه در مجموعه کامل دبیر ریاضی

با دریافت نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش تیم ای-سوال به شما خریداران محترم یک مجموعه نمونه سوالات آزمون های مصاحبه استخدامی را هدیه خواهد داد.

نکته مهم : ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما داوطلب گرامی شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که خواستار شرکت با عنوان دبیر ریاضی می باشید دانلود این مجموعه سوالات تخصصی دبیر ریاضی را به شما پیشنهاد می کنیم.آرزوی ما موفقیت شماست

مجموعه نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش تنها ۷۶۰۰ تومان

[ad_2]

لینک منبع

تحقیق در مورد از گذشته تا آینده نان-دوم ابتدایی

دسته بندی : نمونه سوالات
17 views بار

[ad_1]

سایت تدریس ایران

سایت تدریس ایران سایت آموزش آنلاین

سایتی برای آموزش در همه ی مقاطع تحصیلی

در کنار ما:

با اطمینان خرید کنید

پشتیبانی ۲۴ ساعته برای شما

ایمیل پشتیبانی: teach98ir@gmail.com

[ad_2]

لینک منبع

فیلم آموزش ضرب اعداد چند رقمی در اعداد چند رقمی

دسته بندی : نمونه سوالات
21 views بار

[ad_1]

سایت تدریس ایران

سایت تدریس ایران سایت آموزش آنلاین

سایتی برای آموزش در همه ی مقاطع تحصیلی

در کنار ما:

با اطمینان خرید کنید

پشتیبانی ۲۴ ساعته برای شما

ایمیل پشتیبانی: teach98ir@gmail.com

[ad_2]

لینک منبع

نمونه سوالات کلیات حقوق

دسته بندی : نمونه سوالات
16 views بار

[ad_1]

چند مورد از نمونه سوالات کلیات حقوق

✅سلطه اداری – سیاسی که یک حکومت در داخل یک کشور و در روابط بین المللی از آن برخوردار است، چه نامیده می شود؟
۱٫ حاکمیت ۲٫ دولت ۳٫ قلمرو ۴٫ آزادی
✅کدام یک از رشته های حقوق، قدیمی ترین رشته حقوق و در حکم حقوق مادر است؟
۱٫ حقوق بین الملل عمومی ۲٫ حقوق اساسی
۳٫ حقوق مدنی ۴٫ حقوق بازرگانی
✅ مقصود از قانون، در «معنی خاص» چیست؟
۱٫ مصوبه قوه قانونگذاری ۲٫ مصوبات هیأت دولت
۳٫ بخشنامه و دستور العمل ۴٫ قانون اساسی
✅کدام اصل موجب می گردد، انباع یک کشور در هر کجا که هستند. تابع مقررات کشور خود باشند؟
۱٫ اصل سرزمینی بودن ۲٫ اصل شخصی بودن ۳٫ اصل واقعی بودن ۴٫ اصل جهانی بودن
✅تشخیصی انطباق مصوبات دولت با قوانین عادی، با کدام یک از مراجع قانونی است؟
۱٫ دیوان عالی کشور ۲٫ دیوان عدالت اداری ۳. دادگاه های عمومی ۴٫ شورای نگهبان
✅عقیده علمای حقوق، به چه اصطلاحی معروف است؟
۱٫ دکترین ۲٫ عرف قضایی ۳٫ عرف جانشین قانون ۴٫ رأی وحدت رویه

نمونه سوالات کلیات حقوق

دانلود رایگان نمونه سوالات کلیات حقوق با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : کلیات حقوق

کد درس : ۱۲۲۰۰۹۳-۱۲۲۲۳۰۱-۱۲۲۳۰۰۱

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی – علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)،علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)-،علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)،علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ، علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)،علوم اجتماعی(مدد کاری اجتماعی)

نمونه سوالات کلیات حقوق

[ad_2]

لینک منبع

Page 1 of 5712345...102030...Last »