خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96

خبر جدید کنکور سراسری 96
خبر جدید کنکور سراسری 96 خبر جدید کنکور سراسری 96

کنکور سراسری 96

پاسخنامه سوالات کنکور 96

نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

دسته بندی : نمونه سوالات
46 views بار

[ad_1]

نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی با جواب به صورت کامل و آماده که شامل بیش از ۳۳۰۰ از مهمترین سوالات درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر می باشد تنها با پرداخت ۳۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.

نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

چند مورد از نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

کدام عبارت صحیح است ؟

ا۱-واژه یونانی ” ارگو ” به معنای قانون می باشد.

۲-ھدف نخستین دانش ارگونومی ، طراحی است .
۳-عوامل سازمانی ، از جمله عوامل ارگونومیکی از عوامل داخلی بوده و ناشی از نوع کار و وظیفه می باشند.
۴- ارگونومی در اروپا ، معادل با عوامل انسانی می باشد.

توانایی افراد در انجام وظایف شغلی تحت تاثیر کدام یک از عوامل ذیل قرار دارد؟
۱-طراحی فیزیکی و اقدامات شاغل   ۲-محتوای شغل و تقسیم مشاغل
۳-توانایی شاغل و تقسیم مشاغل   ۴- طراحی فیزیکی و محتوای شغل

کدام یک از اجزای ذیل شاخص پیچیدگی کار می باشد؟
۱-تعداد اجزای ماشین      ۲- تعداد اجزای انسان
۳-اندازه محیط        ۴-ھمه موارد

اولین گام در طراحی سیستم کار جدید کدام است ؟
۱-تشریح سیستم انسان و حدود آن       ۲-تشریح سیستم کار و حدود آن
۳-تعریف اجزای انسان ، ماشین و محیط     ۴- تعاریف اجزای انسان ، ماشین و محل کار

کدامیک از واژه ھای ذیل بھ معنای اندازه گیری ابعاد بدن است ؟
۱-ارگونومی    ۲-ایسکمی
۳-الکترومیوگرافی ۴-آنتروپومتری

دینامیک و استاتیک زیر مجموعه کدام یک از علوم زیر ھستند؟
۱-حرکت شناسی ۲-مکانیک
۳-بیومکانیک ۴-کینماتیک

کدام گزینه از شاخصھای ذیل برای طراحی حداکثر ارتفاع مجاز میز کار برای کارگران ایستاده بکار می رود؟
۱-ارتفاع چشم در حالت ایستاده ۲-ارتفاع آرنج از سطح زمین در حالت ایستاده
۳-ارتفاع بند انگشتان دست در حالت ایستاده ۴-ارتفاع آرنج در حالت نشسته

از نظر ارگونومی در طراحی میز چھ نکاتی باید رعایت شود؟
۱-لبه بالای میز باید در راستای کتف باشد. ۲-لبه بالای میز باید به بیرون انحنا داشته باشد.
۳-سطح میز باید به جلو شیب دار باشد. ۴-سطح میز باید ھم سطح ارتفاع آرنج باشد.

انجام کدامیک از حرکات ذیل موجب کاھش خون رسانی بھ تاندون ھا و رباط ھای مجاور مفصل می شود؟
۱-کارھای تکراری آرام ۲-کارھای تکراری سریع
۳-کارھای استقامتی ۴-کارھای تکراری مداوم

بزرگترین اندام بدن کدام است ؟
۱-عضلات صاف ۲-عضلات اسکلتی
۳-عضلات ماھیچه ای ۴-عصب

مھمترین منبع انرژی بلند مدت در ورزشھای استقامتی کدام است ؟
۱-آب متابولیکی ۲-لاکتات
۳-گلیکوژن ۴-میوگلوبین

سلول قرمز خون چه وظیفه ای دارد؟
۱-به انعقاد خون کمک می کند ۲-با عفونت مبارزه می کند
۳-حمل اکسیژن را بر عھده دارد ۴-جذب مواد زائد بدن

حرکت پرده صماخ موجب حرکت کدامیک از استخوانھای ذیل می شود؟
۱-استخوان رکابی ۲-استخوان چکشی
۳-استخوان ضربه ای ۴-استخوان سندانی

کدامیک از روشھای ذیل برای کنترل صدا در ھنگام استفاده از ابزارھای بادی توصیھ می شود؟
۱-استفاده یکنواخت کردن سیستم از طریق حذف خمیدگیھا ۲-انجام لوله کشی ھوا در فاصله دورتر از کارگر
۳-استفاده از سپرھای فنری ۴-استفاده از مدلھای ھیدرولیکی یا الکتریکی

کدام گزینه جزو ویژگیھای ماده جاذب صوت محسوب نمی شود؟
۱-متخلخل ھستند ۲-سبک وزن ھستند
۳-فایبر گلاس نمونه ای از آن است ۴-چگالی بالا دارند

جهت دانلود نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی ارگونومی از فرم زیر اقدام نمایید.

[ad_2]

لینک منبع